is toegevoegd aan je favorieten.

Caecilia; algemeen muzikaal tijdschrift van Nederland jrg 72, 1915 [volgno 12]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wanneer dit nummer van „Ceacilia" veschijnt zal het feest reeds tot de geschiedenis behooren. Zoo mogelijk zal hierin nog een verslag van die uitvoeringen worden gegeven. Met de beste wenschen voor de toekomst van deze zoo schoone vereeniging in haar tweede eeuw-kwartaal worde dit overzicht besloten. v. M.

UIT ONS MUZIEKLEVEN VAN VOORHEEN, (archief felix meritis,)

door h. l. berckenhoff.

Felix Meritis werd gesticht in 1777, ter voldoening aan de behoeften des tijds, die geestesontwikkeling vorderde voor de zich emancipeerende burgerij. Bh' de organisatie der instelling volgde men de in Frankrijk opgekomen encyclopaedische richting. Felix Meritis heeft lang gebloeid, maar moest toch in 1888 worden ontbonden, aangezien de maatschappij toen niet meer in overeenstemming was met de (ïntusschen veranderde) behoeften des tijds. Van den bloei van Felix spreekt nog het statige gebouw (de zetel der Maatschappij) op de Keizersgracht, thans tot drukkerij ingericht. Er waren verscheidene afdeelingen of departementen, gewijd aan de beoefening van Kunsten en Wetenschappen, o.m. een afdeeling voor teekenkunst waar nog enkele thans levende schilders hun eerste opleiding genoten en een afd. muziek, die lang het middelpunt is geweest van de beoefening der toonkunst in onze stad. Met het stelsel van concerten, door dilettanten, gesteund door vakmusici, is eerst gebroken in het tweede kwart der 19e eeuw. Later, tot aan de ontbinding der Maatschappij, hadden er uitvoeringen plaats door een orkest, alleen uit beroepsmusici samengesteld. Die uitvoeringen hadden een zekere faam, minder nog om hare voortreffelijkheid, tenminste naar hedendaagschen maatstaf, dan wel om het elite-karakter van het ledenpubliek. Het Felix-concert was dan ook een vast nommer op het programma van feestelijkheden ter gelegenheid van het jaarlh'ksch Koninklijk bezoek aan de hoofdstad. Zelfs toen Koning Willem III al zichtbaar lh'dende was, heeft ruj de traditie voortgezet om het Felix-concert te bezoeken. De concertzaal is in het gebouw nog in wezen en ook het observatorium ten behoeve der afd. Wis- en Natuurkunde, steekt nog boven het dak uit.

Het archief berust, sinds de ontbinding der Maatschappij, in het Stedelijk Archief. De muziekbibliotheek is ten geschenke gegeven aan de My. t. B. der Toonkunst

Over de verbreiding en daarnaar af te meten waardeering van Beethoven's symphonieën in ons land, is zeker uit oude programma's van muziekcolleges een en ander op te diepen. Voor Amsterdam vindt men in deze een bron, in de programma's der concerten van Felix Meritis. De collectie is echter niet volledig bewaard gebleven. Zij vangt pas aan bij het jaar 1795. Mozart en Haydn komen al dadelijk vaak op de programma's voor. Zoo vinden wij, dat op het Concert van 6 Nov. 1795 gemaakt zijn: Ouverture van Mozart. — Allegro van een symphonie van Mozart. — Nog een ouverture van Mozart en een Quator van Haydn. Specificatie ontbreekt. Na 1802 wordt de serie verbroken, juist in de jaren, dat Beethoven's eerste symphonieën verschenen. Maar heel vroeg heeft men zeker niet behoord tot de bewonderaars van Beethoven's genie. Eerst het programma van 2 Dec. 1814 vermeldt: Simfonie van Beethoven. Welke, valt niet na te gaan, aangezien men het niet noodig heeft geacht nummer of opus-tal te vermelden. Felix Meritis gaf tot 1831 — toen wegens „den ongunstigen invloed der omstandigheden" (Belgische Opstand), het aantal op 15

326