is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor Neerland's Indië jrg 14, 1885 (2e deel) [volgno 2]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

s

Dit laatste karakteriseert uitstekend de mate van belangstelling, waarin onze vestiging op Timor zich van de zijde van het Indisch bestuur heeft mogen verheugen. Zooals de lezer weet is de reede van Koepang in de westmousson wel niet als onveilig te beschouwen, doch voor het ontlossen en laden in dat jaargetijde heeft zij hare eigenaardige bezwaren. In straat Semauw vinden echter de schepen nabij Tanoh of Tanot een veilige ankerplaats van waar Koepang over land niet veel meer als een geographische mijl kan verwijderd zijn. Nadat Nederland de souvereiniteit over Timor reeds twee en halve eeuw heeft gereclameerd, is eerst nu een weg aangelegd, die het mogelijk maakt om ook in het ongunstig saizoen passagiers en goederen met stoomschepen aangebracht zonder eenig oponthoud naar Timor Koepang over te voeren! En de indophilen kunnen gerust zijn, want dat prachtig resultaat is niet verkregen door dwang, ook zelfs niet door zachten dwang, maar de hoofden van Koepang hebben uit eigen beweging de verbetering van dien weg ondernomen. En niettegenstaande zegt het verslag verder: „ De afdeeling Babauw, evenals Koepang, Paritti, enz. tot 's gouvemements eigen gebied behoorende, wordt gezegd in de laatste jaren in welvaart te zijn achteruit gegaan. Vooral de padicultuur is merkbaar verminderd, zoodat de oogst, die vroeger belangrijke uitvoeren van Koepang toeliet, nauwelijks meer een vierde gedeelte van de in de vorige jaren verkregen productie moet bedragen. De oorzaken van de achteruitgang kon de resident niet met genoegzame zekerheid verklaren/'

In het laatst van dit jaar (1875), werden door den resident eenige landschappen in de binnenlanden van Timor bezocht, o. a. de aan den keizer van Groot-Sonnebait onderhoorige landschappen Bisana en Mollo, in welke streken zich sedert geruimen tijd geen hoofd van gewestelijk bestuur had vertoond. De keizer van Sonnebait was van zijne veel verder gelegene verblijfplaats Neffo afgekomen om den resident zijne opwachting te maken en gaf bij die gelegenheid veel blijken van