is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor Neerland's Indië jrg 14, 1885 (2e deel) [volgno 3]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

115

gamessi op Soemba civiele gezaghebbers, en op Eotti een controleur, die daar, te midden eener beschaafde bevolking, meer nut zal kunnen stichten dan op Soemba, waar op dit oogenblik een controleur geplaatst is. Het ambt van schout ter hoofdplaats Koepang zal worden ingetrokken/'

Zal, hetgeen de verslaggever zegt te beoogen, wel worden bereikt? Zal met een minder soort van ambtenaren op het toch reeds zoo geïsoleerde Soemba iets worden tot stand gebracht, dat tot algemeene ontwikkelingen vooruitgang zal kunnen leiden? Naar het ons wil toeschijnen wordt ook hier weder het oude en, zoo wij dachten, voor goed gestigmatiseerde regeerstelsel, om met den minsten omslag te trachten een nominale maar ook onvruchtbare souvereiniteit te handhaven, jn toepassing gebracht. Het zelfde stelsel dus, dat door de Oost-Indische Compagnie in hare laatste levensperiode reeds in toepassing werd gebracht en nu weder eens door een oud-Vicepresident van den Raad van Nederlandsch Indie —• natuurlijk eenigszins opgepoest en met een nieuw vernisje bedekt — wordt voor den dag gehaald en in zijn merkwaardig advies van 25 November 1878, zijn medeleden in de 2de Kamer, als het laatste woord van koloniale wijsheid aanbevolen. Vergissen wij ons als wij in deze organisatie van het bestuurspersoneel in de residentie Timor ook de duidelijke sporen meenen op te merken van de nachtmerrie: dat wij met het besturen van Java en Sumatra reeds meer hooi op de vork hebben genomen dan wij kunnen dragen, waarmede de toenmalige Vice president van den Eaad van Nederlandsch Indie wel geobsedeerd scheen ?

Het ambt van schout ter hoofdplaats Koepang zal worden . mgetrokken, de verslaggever zegt het wel niet waarom, doch de opvolgende alinea geeft recht te denken, om zonder verhooging van kosten den resident een inlandsch schrijver ter zijde te kunnen stellen. „Onlangs (Indisch Staatsblad n°. 8.3) heeft de resident de beschikking gekregen over een inlandschen schrijver, inzonderheid ook om dezen bij voorkomende