is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor Neerland's Indië jrg 14, 1885 (2e deel) [volgno 3]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

132

deze laatste rectificatie tusschen twee haakjes is karakteristiek — aan niet-inlauders hadden afgestaan. Drie dezer vervreemdingen hadden in 1878 en 1879 plaats gevonden buiten weten en bemoeienis van het Europeesch bestuur; in het landschap Takaip op Timor was namelijk één en in het landschap Molo aldaar waren twee niet opgemeten terreinen voor onbepaalden tijd in vruchtgebruik afgestaan, respectievelijk aan een Europeeschen handelaar te Koepang, aan een te Oesauw (afdeeling Koepang) gevestigden Europeaan, gezamelijk met een te Mello woonachtigen Chinees en aan den kapitein der Chineezen te Koepang. Eerstbedoeld perceel, voor beplanting ongeschikt gebleken, was weder aan den fettor van Ebe Noni terug gegeven. De beide andere perceelen waren voor de koffiecultuur in ontginning genomen."

Maar ook sinds de geschiktheid van Timor voor de koffiecultuur meer aan 't licht was gekomen, waren in de laatste drie jaren reeds drie vervreemdingen voorgekomen, terwijl in het daaraan voorafgaande tienjarig tijdvak niet meer voorkwamen en deze bovendien nog een geheel ander karakter hadden. „ Deze drie vervreemdingen betroffen alleen kleine stukken grond in Koepang, ter oprichting van gebouwen, verkocht aan twee der bovenbedoelde ondernemers en voorts het aan één hunner voor onbepaalden tijd ter beplanting met klappers in vruchtgebruik afgestaan eiland Keera (baai van Koepang). Laatstgemelde overdracht vond in 1870 (vergelijk het verslag van 1871 blz. 203) plaats met voorkennis van het gouvernement, terwijl de beide eerste overdrachten, die van 1871 en 1872 dagteekenen, in de eigendomsregisters zijn ingeschreven."

In het koloniaal verslag waaraan wij deze drie bijzonderheden ontleenen ('82) vinden wij dan ook reeds een aparte rubriek „Europeesche landbouwondernemingen," waarin wij in verband met het bovenstaande nog het volgende ontleenen: „Omtrent de door niet-inlanders voor de koffiecultuur in ontginning genomen gronden der bevolking iri het landschap Mollo