is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor Neerland's Indië jrg 14, 1885 (2e deel) [volgno 3]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

134

Klappercultuur. Uit het koloniaal verslag van 1876 vernemen we dat Endeh (Flores) en Solor voor deze cultuur niet zonder beteekenis zijn. Een belangrijke uitvoer van klapperolie en noten heeft uit die streken plaats. Eerst een vijftal jaren later in het koloniaal verslag van '81 vinden wij van deze cultuur melding gemaakt. De klappercultuur, waarvoor in dat gewest in ruime mate geschikte gronden te vinden zijn, heeft in 1880 eenige uitbreiding gekregen. Te Koepang werd voor de olie ƒ 15 a ƒ 30 per pikol en voor de noten f 2 a / 3 per honderd stuks betaald." Blijkbaar heeft de verslaggever hier het oog op het eiland Keera in de baai van Koepang, waarop wij zooeven reeds de aandacht vestigden en waaromtrent wij in het koloniaal verslag van het volgende jaar nog het volgende vinden opgeteekend. „Zoo ook wordt sedert 1870 door een Europeesch ambtenaar te Koepang in vruchtgebruik bezeten het eiland Keera in de baai van Koepang, dat voor de klapperteelt is bestemd geworden. In 1881 telde men aldaar 800 klapperboomen. Het door den radja van Koepang bedongen jaarlijksch voordeel bestaat uit zooveel klappernoten als er vruchtdragende hoornen worden aangetroffen.

Endeh schijnt echter het land waar deze cultuur een werkelijke beteekenis heeft. In dat landschap worden toch meer dan een millioen vruchtdragende boomen aangetroffen. Gemiddeld, zegt het verslag, levert elke boom 60 vruchten op.

Onder de boschproducten hebben, zooals wij vroeger ook reeds de gelegenheid gehad hebben op te merken, in de Timor-Archipel bijzondere beteekenis de was en het sandelhout. Volgens het verslag van '76 werden in 1875 in cle binnenlanden van Timor en op Kotti meer dan 1000 pikols bijenwas door Chineezen opgekocht en betaald tegen f 135 per pikol. —. In het volgende jaar werden van Koepang 657 pikols van dat product uitgevoerd en weer een jaar later, in '77, 1032 pikols en werd / 135 per pikol betaald. — Ook de daaropvolgende jaren bleef de uitgevoerde hoeveelheid en de prijs zich op die hoogte handhaven. Zoo ook in'81 toen 1197