is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor Neerland's Indië jrg 14, 1885 (2e deel) [volgno 3]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

158

een te groot gezag wil aanmatigen. Eenige familiehoofd maar voor de rest niets.

De Staats Courant bevat, de door den Koning goedgekeurde statuten der naamlooze vennootschap „ Bataviasche Ooster-Spoorwegmaatschappij," te Amsterdam, wier doel is : het aanleggen en exploiteeren van een spoorweg, loopende van de benedenstad Batavia over Passar Senin (Weltevreden) en Meester Cornelis naar Bekassie, waarvoor de concessie aan de Nederlandsche Handelmaatschappij is verleend bij besluit van den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch Indie d.d. 19 Eebruari 1884.

De vennootschap kan, krachtens een daartoe door de algemeene vergadering harer aandeelhouders te nemen besluit, haren werkkring uitbreiden tot het aanleggen en exploiteeren van andere spoorwegen, middelen van vervoer of inrichtingen noodig of nuttig voor de exploitatie van haren bovengenoemden spoorweg.

Zij kan ook, krachtens gelijk besluit en met inachtneming der bepalingen der concessie, de exploitatie van den spoorweg aan eene andere onderneming overdragen.

De Nederlandsche Handelmaatschappij verklaart als storting op hare deelneming in het kapitaal de door haar verkregen concessie, in haar geheel en zonder eenig voorbehoud, in deze vennootschap in te brengen, welke inbreng wordt aangenomen voor eene waarde van f 100,000, zijnde het bedrag der ter zake dezer concessie reeds gedane uitgaven.

Het kapitaal is bepaald op / 1,700,000, verdeeld in 1700 aandeelen van f 1000 en f 500. Daarvan zijn 726 geheele en 23 halve aandeelen geplaatst.

Tot directeur is benoemd de heer B. W. J. C. van den