is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift voor Neerland's Indië jrg 14, 1885 (2e deel) [volgno 4]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

203

hoorlijk terug brengen, te beschermen en hen ook zooveel mogelijk de uitbetaling van hun loon te waarborgen, werd in 1875 een ordonnantie in 't leven geroepen, waarin, onder meer, voor iederen aangemonsterden inboorling de storting van een som van ƒ 200 als waarborg werd gevorderd (Stbl. n°. 49). Alras bleek het echter, dat de Australische gezagvoerders met voorbijgang van Timor, nu de wateren van Celebes tot het aanwerven van duikers drukker bezochten. In het volgende jaar werd, om aan deze, tot schade ook voor den inboorling, bestaande orde van zaken een einde te maken, onder anderen ook bepaald dat met een personeele borgtocht kon worden volstaan, mits geen ander dan een ingezetene van Nederlandsch Indie of wel eene in Nederlandsch-Indie gevestigde handelsfirma zich als borg ten deze verbond.

Is het aan de fiscale maatregel van 1875 toe te schrijven, dat te Timor de navraag naar paarlduikers heeft opgehouden, zeker is het in ieder geval, dat Timor ook met het oog daarop reeds weder in beteekenis is achteruitgegaan, zooals onder anderen blijkt uit het Koloniaal Verslag van 1880 waarin wij lezen: „ In het afgeloopen jaar werden op Celebes in 't geheel geene en in den Timor-Archipel slechts zeer weinige inboorlingen voor de paarlvisscherij op de N.W. kust van Australië aangeworven."

In de twee volgende jaren, wordt die visscherij reeds in de betrekkelijke verslagen niet meer aangeroerd.

Inlandsche nijverheid. —„ De nijverheid op Timor en de naburige eilanden is van weinig beteekenis. De kleedjes die er geweven worden zijn zeer sterk, doch zwaar en grof." In de volgende verslagen komen over dat onderwerp geen nadere bijzonderheden meer voor.

Uit een overzicht van de loonen van ambachtslieden en koelies in de verschillende gewesten, opgenomen in het Koloniaal Verslag van 1878 blijkt, dat het gemiddelde loon voor arbeidslieden op Timor ƒ 2.— en voor daglooners op