is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor Neerland's Indië jrg 14, 1885 (2e deel) [volgno 4]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

234

overige Russische onderdanen die den Islam belijden, is de mufti van Orenburg het geestelijk opperhoofd. Deze doet in hoogste instantie uitspraak in alle geschillen van burgerlijken en godsdienstigen aard, welke zich onder hen voordoen. Uit een en ander blijkt, dat zijn invloed op zijne onderhoorigen zeer groot is, en als een voorbeeld daarvan kan gelden, dat het aan het gezag van Tefkeleff is te danken geweest, dat in den jongsten oorlog in Kaukasië de Mohamedaansche soldaten tegen hunne geloofsgenooten even dapper vochten als de eigenlijk gezegde Russen.

Het aantal Mohamedanen in het Russische rijk bedraagt tegenwoordig ongeveer drie millioen. Er zijn bijna 5000 moskeeën en 600 Mohamedaansche scholen. De hoogeschool voor de zuivere leer van den Islam is te Boekhara gevestigd. Eigenaardig is 't, dat in de streken, waar zoowel Russen als Tartaren worden gevonden, zij vreedzaam met elkander leven, zonder zich nochtans te vermengen. Eén hetzelfde dorp vormt ééne gemeente met één gemeenteraad, bestaande uit Russen en Tartaren, en met één burgemeester; tot dit ambt wordt nu eens een belijder van den orthodoxen godsdienst, dan weer een Mohamedaan gekozen. Voor het overige nemen de beide rassen de strengste afscheiding in acht. De Tartaar moge Russisch leeren, hij wordt daarom, noch wat zijn karakter, noch wat zijn uiterlijk betreft, ooit een Rus. Zelfs te St. Petersburg, waar vele Tartaren dienst doen als koetsier, als kellner enz., zijn zij dadelijk te erkennen.

Van fanatieke tweedracht tusschen de beide bevolkingen der bovenbedoelde dorpen is geen sprake. Het is voorgekomen, dat de christenen hunne kerk herstelden, en dat de Mohamedanen het daartoe noodige hout hielpen aanbrengen. Voor den een als voor den ander is het de natuurlijkste zaak ter wereld, dat zijn geloof het ware is, doch ook alleen voor hem zelf en zijne geloofsgenooten. Dit is 't dan ook voornamelijk wat aan onderlinge vermenging in den weg staat. De Russische geestelijkheid, rekening houdende met dit feit,