is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor Neerland's Indië jrg 14, 1885 (2e deel) [volgno 4]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

236

moesson een afstand van 3 uur gaans, en evenzoo terug, af te leggen, eischt eene opoffering van tijd enz., die men zich in onze dagen niet zoo spoedig getroost vooral als het dan slechts geldt de inwijding van een kerkje voor eene Inlandsche gemeente. Het was dus eene blijde verrassing, toen men aldaar alle Europeesche ingezetenen der hoofdplaats (Madjalengka) zag aankomen, met uitzondering van enkele moeders, die in 't belang harer kinderen of om andere redenen moeielijk zoolang van huis konden. Ook van de meer in de nabijheid gelegen beide suikerplantages ondervond men bij deze gelegenheid weder de hartelijkste belangstelling. "Wel telde men nu slechts 20 Europeesche bezoekers, doch 't Europeesche gedeelte der ingezetenen aldaar telt niet veel meer leden. De Inlandsche bevolking werd bij deze inwijding als vertegenwoordigd door den Regent, Inlandsen hoofd der afdeeling, en door 't hoofd van het onderdistrict waarin de gemeente woont, benevens door enkele kleinere beambten en beambtelooze Inlanders uit de omgeving. Tegen 9 ure trad br. Verhoeven met de bezoekers van elders de kerk binnen en vond de gemeente reeds verzameld. Na het openen der bijeenkomst werd een voor deze gelegenheid vervaardigd Soendaneesch lied door de gemeente gezongen, waarna gebed werd gedaan en eerst in 't Hollandsch en daarna in 't Soendaneesch een kort woord tot de vergaderden werd gesproken naar aanleiding van het Lied der Engelen. Vervolgens trad op de zendeling Zegers, die tot het Europeesch gedeelte der vergadering een toepasselijk woord sprak en vooral deed uitkomen, wat we onder godsdienst hebben te verstaan, en met welk oogmerk de Evangelische zending den Christelijken godsdienst wenscht te brengen onder de bewoners van Java. Tot de Soedaneesche gemeente sprak de zendeling de Haan ten besluite een ernstig en vermanend woord, naar aanleiding van Hand. VII: 48—50 en XVII: 22 v. v., waarna de vergadering door hem met dankgebed op de gebruikelijke wijze gesloten werd. Het optreden der drie verschillende sprekers werd af-