is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor Neerland's Indië jrg 14, 1885 (2e deel) [volgno 6]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

870

wordt de huur-overeenkomst volgens een door den Gouverneur Generaal vast te stellen model, in geschrifte verleden enz. Deze acte moet bevatten : • 1°. enz. t/m 7. (Geen opmerkingen).

Artikel Zeven.

Geen aanmerkingen.

Artikel Acht.

Het Hoofd van Gewestelijk Bestuur overtuigt zich: 1°. enz.

2°. enz., eindelijk aanbieding contract aan den Vorst ter bezegeling.

Deze bezegeling strekt tot bewijs, dat de Vorst met den inhoud genoegen neemt, het hem aankomend zegelgeld [NB. waarom niet bepaald hoeveel?] ontvangen, of de kwijting daarvan geregeld heeft, en aan den huurder het genot van het gehuurde verzekerd. [NB. waarvoor dient deze tirade? volgens art. 5 heeft het Hoofd van Gewestelijk Bestuur zich reeds vooraf verzekerd van de vergunning van den Vorst, om die gronden te verhuren. Die vergunning eenmaal verleend zijnde, behoeft geen nadere verzekering!]

Na de bezegeling enz.

De Begistratie enz.

Indien de onderneming, ten behoeve van welke de overeenkomsten gesloten zijn, nog niet voldoet aan de bepaling van artikel 2, en mitsdien nog niet een zooveel mogelijk aaneen geschakeld geheel vormt [NB. is voor de vrije suikerkuituur op de Gouvernementslanden ook zoo'n bezwarende en belemmerende voorwaarde gemaakt?] van 200 Bouws bebouwbare gronden, enz.

Artikel Negen. De huur-overeenkomst treedt in werking op den dag der