is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor Neerland's Indië jrg 14, 1885 (2e deel) [volgno 6]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

380

zijne opgenomene kapitalen den geldschieter zekerheid kunnen aanbieden, waardoor van zelve de rentenstandaard zou dalen, gehoorzamende aan den regel: „Hoe meer zekerheid, hoe lager rente!"

Overgangs-bepalingen. Huurovereenkomsten enz.

De huurder wiens onderneming bij het in werking treden van dit Eeglement eene mindere oppervlakte beslaat, dan bij art. 2 van het Eeglement is aangegeven, is verplicht zijne onderneming binnen twee jaren, na de in werking treding van deze ordonnantie door het sluiten van nieuwe overeenkomsten, op minstens 200 Bouw bebouwbare grond te brengen; bij gebreke daarvan wordt art. 11 toegepast. [NB. De huurder dus van b. v. 150 of 175 Bouws gronden, die hem gedurende vele jaren een goed bestaan hebben bezorgd en die korte jaren geleden bij den wederinhuur eene zware Bekti heeft betaald, die alleen, verdeeld over 20 jaren, kan terugverdiend worden, zal dus, indien hij niet kan slagen in bijhuur, tot eene uitgestrektheid van het vastgestelde minimum, eenvoudig door onwil van den apanagehouder en die door niemand tot verhuren kan gedwongen worden, of door het stellen van onmogelijke eischen, wat ongeveer gelijk staat, uit zijnen eigendom —

in casu zijne huurrechten — dus uit zijn broodwinning en

met zijn gezin op straat gezet worden. Ziedaar waar men toe komt, als men wetten maakt over onderwerpen, waarvan men de gevolgen niet berekent. Wat is in deze het meeste te verwonderen : de barbaarschheid dezer wetsbepaling, of de onzinnigheid van hem, die zich den vader dezer wet durft te noemen?!]

Hiermede hebben wij de taak die we ons stelden afgewerkt; gaarne ontvangen wij terechtwijzingen, want 't is ons te doen, om deze wet van zijne gebreken gezuiverd te krijgen en om houdbare toestanden in het leven te roepen; eigenbelang drijft