is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift voor Neerland's Indië jrg 15, 1886 (1e deel) [volgno 2]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Europeaan, die in dezelfde gunstige omstandigheden verkeert. De eerste blijft, waar hij is, en poogt er zijne fortuin zooveel mogelijk in onroerende goederen te beleggen, de laatste brengt zijne fondsen naar Europa en tracht die daar rentegevend te maken. Dit ziet men althans zeer veel gebeuren.

„Een verschijnsel, dat in zijne gevolgen meer bedenkelijks kan hebben dan wellicht menigeen vermoedt.

„ De baba heeft zich ook in andere opzichten dan in zijne kleeding geëmancipeerd en gemetamorphoseerd.

„Zijne kinderen tracht hij te doen oefenen in westersche wetenschappen, zijne vrouwen en dochteren gedeeltelijk te voorzien van een westerschen tooi.

„Zijne feesten, waarop hij Europeanen noodigt van hoogeren en lageren rang en stand, hebben eveneens voor het grootste gedeelte een nagemaakt westersch aanzien. Men danst er europeesche dansen, speelt er op europeesche wijze kaart, is er op europeesche wijze galant, eet en drinkt er europeesche voortbrengselen.

„Daar vertoont hij ook, zeer anti-chineesch en alleen om zich een air van ontwikkeling te geven, zijne schoone sexe, die allengskens eveneens wat Hollandsch en Eransch leert en op de piano gaat trommelen.

„ Zwaar in 't goud gezet en fonkelend van diamanten zijn de voorname chineesche dames, als ze in't publiek verschijnen, vrij wat waard; minder evenwel in hunne conversatie, die zich meestal bepaalt tot ontkennende en bevestigende antwoorden in het kortst mogelijk bestek, tenzij ze verkiezen, om in het geheel geen antwoord te geven.

„De baba komt veel meer met ambtenaren in aanraking dan de Singkèh en niet zelden met hen op zeer fideelen en intiemen voet. Ook hiervan is de reden wel te vinden. Als officier der Chineezen, als pachter van 's lands middelen, als aannemer, als landbouwindustrieel en in zoovele andere betrekkingen meer, heeft hij van tijd tot tijd met de officiëele wereld te doen en daar het zijne gewoonte niet is, rechtstreeks