is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor Neerland's Indië jrg 15, 1886 (1e deel) [volgno 4]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

192

van deze Inrichting vele jaren hebben tegengehouden, zullen worden opgeheven, en ik meen, daar bestaat eenige grond voor. In dat vertrouwen zal ik mijne stem geven aan het voorstel van het Dagelijksch Bestuur, en verwacht, dat ook de voorstellers van de opheffing der school, zich binnen ettelijke jaren zullen verheugen, dat niet de meerderheid van den Baad met hun voorstel is meegegaan.

Daar niemand meer het woord verlangt, wordt de discussie gesloten.

Het voorstel van de heeren Buys c. s. wordt alsnu in stemming gebracht en verworpen met 13 tegen 12 stemmen.

Tegen stemden de heeren: Kaiser, De Goeje, Zaalberg, Donner, Van der Hoeven, Alma, Du Eieu, Bool, Hartevelt, de Fremery, Driessen, Was en de Voorzitter.

Voor stemden de heeren: Nijkamp, Cock, Van Hoeken, Verster, Le Poole, Buys, Land, Van Dissel, Zaaijer, Juta', Bredius en Krantz.

De Indische Inrichting werd alzoo behouden. Was de strijd heftig, hij heeft een uitkomst gehad die gewaardeerd moet worden. Uit alles blijkt dat men den strijd nu eens goed wilde uitstrijden en men niet langer tegen de Inrichting zou reageren indien tot haar behoud werd besloten. De meeste tegenstanders hebben zich na de gevallen beslissing in dien zin uitgelaten en dat het hun ernst was mag daaruit afgeleid worden, dat in de zitting van den Gemeenteraad van den 24sten December het voorstel, om een nieuwen leeraar aan de Instelling te verbinden en aan dezen het onderwijs in eene der nog niet gedoceerd wordende Polynesische talen op te dragen, met algemeene stemmen op ééne na werd aangenomen. Deze houding der tegenstanders verdient lof omdat zij getuigt van eene loyale onderwerping aan het besluit der meerderheid en van het juist inzicht dat, nu de Inrichting behouden is, men haar ook niet de middelen mag onthou-