is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor Neerland's Indië jrg 15, 1886 (1e deel) [volgno 4]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

216

zekere!, was hatelijker en minder productief dan een ware inkomsten-belasting zou zijn, en scheen ontworpen te wezen om zijn druk zeer ongelijk te doen voelen. Het scheen bijna ongelooflijk, doch, volgens de bestaande voorschriften, is de houder van een kleinen winkel in het inlandsch kwartier even hoog voor zijn nering aangeslagen als de rijkste Engelsche bankier of commissionair. Het eenigste wat van het inkomen van laatstgemelde geheven wordt, al gaan millioenen door zijn handen, is twintig pond jaarlijks in den vorm eener handelslicentie. Het tegenwoordig stelsel is feitelijk slechts een ander voordeel door de ontwerpers van Indische begrootingen toegekend aan den Engelschen handel; en mij werd verzekerd, dat niet de inlandsche kooplieden, maar de Engelsche ambtenaren zich verzet hebben tegen de invoering van een ware income tax in Indie, omdat hunne tractementen daarvoor zouden zijn aangesproken. Indien het mogelijk ware invoerrechten te heffen en het inkomen te belasten, zouden de arme boeren verlicht kunnen worden, doch moeielijk op andere wijze. Ik geef deze denkbeelden aan voor hetgeen zij waard zijn.

De eerste en voornaamste maatregel, echter, van landbouwhervorming, waaromtrent geheel inlandsch Indie schijnt over een te stemmen, is de toekenning aan iedere provincie van een permanente landrente-aanslag (permanent revenue settlement), zooals negentig jaren geleden werd toegestaan aan Bengalen, waarbij tevens de ongerijmde aanspraak van het gouvernement op den eigendom van allen grond beperkt wordt. Dit recht van Staatseigendom heeft overal, of schier overal ten volle tot uitkomst gehad verarming en afvalligheid; en Bengalen, dat van dien invloed verschoond werd, is alleen voorspoedig gebleven. Ik heb geen plan thans deze groote kwestie breed uit te , meten. Genoeg zij het hier te constateeren dat de waarde, die door de inlandsche openbare meening gehecht wordt aan een vasten aanslag der landrente, de oorzaak is van de sterke beweging, thans in gang tegen de Bengal Bent BilL Deze maatregel is, in weerwil van lord