is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift voor Neerland's Indië jrg 15, 1886 (1e deel) [volgno 4]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

217

Bipon's groote populariteit, bepaald onpopulair, en inlandsche politiekers zien daarin den eersten inbreuk op den voorspoed der eenige provincie, die tot dusver ontsnapt is aan het universeele wegvloeien van den rijkdom in de keizerlijke kassen; en ik heb reden te gelooven dat zulks ook de bedoeling was, niet van lord Eipon zelf, maar van sommige zijner adviseurs1). Thans constateer ik echter slechts het feit dat een permanente aanslag der landrente dringend gevraagd wordt door geheel Indie.

Om te resumeeren, Indische economisten verklaren zich, eerstens, voor invoerrechten op gefabriceerde goederen zooals in Australië en andere koloniën bestaan; ten tweede, voor een verplaatsing der finantieele lasten zoo veel mogelijk van de landbouwende armen op de commercieele rijken; ten derde, voor den afstand door het gouvernement van zijn onbepaalde eischen op den eigendom van den grond. Deze inzichten zullen waarschijnlijk als ongerijmd beschouwd worden in Engeland, waar wij pasklaar economische beginselen hebben dre daarmede in strijd zijn. Doch het is zeker dat de geheele inlandsche publieke meening tegen ons is en dat ons tegenwoordig stelsel Indie tot zijn ondergang brengt. Ongetwijfeld moet er iets verkeerds zijn in een staat van zaken dat het schouwspel vertoont van een gouvernement dat, na de geheele landrente van een land ingepalmd te hebben, zich gestadig in finantieele moeielijkheden verwikkeld ziet. Het gouvernement van Indie, als landheer, doet feitelijk niets voor het land. Alles wordt aan andere zaken verkwist; en het volk dat het land bebouwd wordt ieder jaar armer en wanhopender. Dit noem ik het landbouwgevaar en wordt ook als zoodanig beschouwd door negen-en negentig van elke honderd verlichte en kundige Indiërs.

WlLEBID SCAWEN BLUNT.

1) 't Was, geloof ik, een stelregel van Sir John Strachey, dat in het belang der finantien, het „Bengal Settlement" perfasetnefas moest omvergehaald worden.