is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor Neerland's Indië jrg 15, 1886 (1e deel) [volgno 5]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

276

geen uitzondering. De Mogols hadden bestendig onoverwinnelijke vooroordeelen tegen het drijven van handel; zij vestigden zich op het land of traden in militairen of civielen gouvernementsdienst; en hunne afstammelingen worden steeds door dezelfde trotsche drijfveeren gedreven. Hunne rampen in Indie overvielen hen geleidelijk. Gedwongen door de Maratha oorlogen tot een verbond met de Oost-Indische Company, werden de Mogolsche keizers al vroeg afhankelijk van haar; en met het geleidelijk verval der Dehli monarchie, verloor de Mohamedaansche kaste haar uitsluitend voorrecht van bestuur, — niet plotseling, maar van lieverlede, naarmate nieuwe regelingen werden ingevoerd en een nieuw stelsel werd toegepast. Door een zekeren fiscalen maatregel, bekend als de „ resumptions," waarbij alle grondbezitters verplicht werden hunne eigendomstitels te vertoonen, verloren de Mohamedanen, die veelzins bij verjaring veeleer dan bij rechtstitel bezaten, een groot deel hunner bezittingen, en werden op die wijze tot armoede gedoemd. Vervolgens werd hun de gelegenheid voor den militairen dienst grootendeels ontnomen door het afschaffen der inlandsche legers. En, eindelijk, heeft de Acte, waarbij engelsch als officieele taal in stede van perzisch en hindostani is voorgeschreven, hun hunne steeds voorname positie in den burgerlijken dienst ontnomen. Tot toen boden de Mohamedanen het hoofd aan de Hindoes, daar hindostani hun moedertaal is, en perzisch hunne klassieke taal was; doch met het engelsch moesten zij het onderspit delven, want deze was reeds de taal van den handel en bijgevolg ook van de welopgevoede Hindoes. Buitendien kon engelsch alleen aangeleerd worden in de leekenscholen, waar de Mohamedanen af keerig waren hunne zonen te zenden, als leidende die scholen, naar hunne meening, tot ongodsdiensterij. De bronnen van hun bestaan werden aan alle kanten gestopt, en een zich steeds uitbreidende armoede is daarvan het natuurlijk gevolg geweest. De militaire opstand van 1857, die in Oude en Delhi een speciaal Mohamedaansch karakter