is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor Neerland's Indië jrg 15, 1886 (1e deel) [volgno 5]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

290

haar rijkdom vóór dien tijd wel onuitputtelijk geweest zijn. Daar echter én de geschiedenis én de statistiek ons leeren, dat juist het omgekeerde waar is, zoo moeten ook de praemissen, die tot dergelijke conclusiën leiden, onjuist zijn.

En dit is dan ook voor Britsch Indie evenals voor Nederlandsch Indie het geval.

De opium wordt gebruikt naar gelang het lichaam er behoefte aan heeft, en naar den aard der bevolking, die binnen een omschreven grens leeft of arbeidt. Van daar dat het gebruik zeer ongelijk verdeeld is, en zulks moet in aanmerking genomen worden bij de beoordeeling van de getuigenis, die in vroegere tijdvakken, en nog heden omtrent den invloed van het opiumgebruik op Java of elders zijn afgelegd. Alle beschrijvingen ons daarvan gegeven, alle ijselijkheden, die omtrent het lot van de opiumgebruikers worden opgedischt, kunnen als op zich zelf staande gevallen, zoo waar mogelijk zijn, — doch diezelfde beschrijvingen worden onwaar, wanneer men ze met een bepaald politiek doel schrijft, met het oogmerk om den lezer daaruit conclusiën te doen trekken, welke voor het streven van den schrijver dienstig zijn.

Ongetwijfeld vermeerdert het bekende debiet en waarschijnlijk het onbekende eveneens, doch ook de bevolking neemt in zielental toe en in nog grooter mate de immigratie van Chineezen, voor wie het opiumgebruik een levensbehoefte is.

Bovendien zet de particuliere industrie zich meer en meer uit, en met deze het middel, waardoor zich de minder gegoeden een versnapering kunnen aanschaffen. Indien nu de keuze van die versnapering op opium valt, dan mag de importeur van lijnwaden of kramerijen of provisiën het beklagenswaard vinden, dat de keus niet liever op een artikel van opschik of weelde valt, doch hij kan den persoon, die zijn eigen smaakt volgt, in plaats van dien van den koopman, daarvan toch bezwaarlijk een verwijt maken.

Het ligt voor de hand, dat de meesten de gevolgen van het opiumgebruik afmeten naar de gevolgen, die zij er van