is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor Neerland's Indië jrg 15, 1886 (1e deel) [volgno 6]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

353

geperpetueerd dat sedert allen liberalen vooruitgang tegengehouden heeft.

De eenige werkelijke verandering in 1858 ingevoerd was de vervanging der aanstelling bij benoeming door de aanstelling bij examen; doch de samenstelling van den dienst is feitelijk dezelfde gebleven, en de Engelsche „covenanted" burgerlijke ambtenaar is steeds, evenals in de dagen der Company, de feitelijke eigenaar van Indie. Zijne positie is die van lid eener corporatie, onafzetbaar, onverantwoordelijk en justitieabel alleen voor zijne medeleden. In hem is vereenigd alle administratief gezag, de beschikking over alle inkomsten en de benoeming tot alle ondergeschikte ambten. Hij is feitelijk het gouvernement, en een gouvernement van de meest absolute soort.

De „covenanted" burgerlijke dienst is tevens een totaal conservatief lichaam. Meerendeels samengesteld, 't mag toegegeven worden, uit voortreffelijke en eerlijke mannen, die hun plicht, en soms meer dan hun plicht doen, heeft hij niettemin het onvermijdelijke gebrek van alle corporatie's. Zijn eerste wet is zijn eigen belang; zijn tweede slechts dat van het Indische volk. Dit te constateeren is geen blaam werpen op zijne leden. Nog nooit is er een lichaam van menschen geweest, dat de wereld verlangt te bevoordeelen ten koste van zijn eigen beurs; en de Indische burgerlijke dienst, die geen uitzondering op den regel maakt, ziet in elke hervorming een besparing op zijn tractementen, een kortwieken zijner voorrechten en een beperking van zijn arbeidsveld. Een dergelijke dienst is uit zijn aard weerbarstig tegen bezuiniging en weerbarstig tegen verandering.

Wanneer ik dus, in overeenstemming met alle inlandsche hervormers, zeg dat de eerste van alle hervormingen in Indie moet zijn een hervorming van den „ covenanted" burgerlijken dienst, bepleit ik het voorafgaande wegnemen eener obstructie. Doch de „covenanted" dienst is thans ook een anachronisme en een geheel noodelooze uitgaaf. Vijftig, veertig en zelfs vijfas

i.