is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor Neerland's Indië jrg 15, 1886 (1e deel) [volgno 6]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

391

neutraal gebied, waarop de „verklaring" niet toepasselijk zal zijn.

In de tweede verklaring wordt bepaald, dat de onderdanen van beide mogendheden de bevoegdheid zullen hebben om alle bezittingen en elk beschermingsgebied der andere mogendheid in den Westelijken Stillen Oceaan te bezoeken, zich aldaar te vestigen, er alle soort van eigendom te verwerven en te bezitten, en eiken tak van handel en bedrijf, alsook van landbouwkundige en industrieele ondernemingen, uit te oefenen, onder dezelfde voorwaarden en wetsbepalingen en in het genot derzelfde vrijheid van godsdienst, derzelfde bescherming en privilegiën als de onderdanen der mogendheid, die er de souvereiniteits- of beschermingsrechten uitoefent.

In alle Duitsche en Britsche bezittingen en in elk beschermingsgebied zullen de schepen van beide staten in alle opzichten wederzijds gelijke behandeling, zoowel als de behandeling op den voet der meest begunstigde natie genieten. Koopwaren van eiken oorsprong, door onderdanen van beide Staten onder welke vlag ook ingevoerd, zullen aan geen heffing van andere of hoogere rechten onderworpen zijn dan die, welke door de onderdanen van den anderen Staat of van eenige derde mogendheid ingevoerd worden.

Alle betwiste aanspraken op land, hetwelk, voor de afkondiging der souvereiniteit of van het protectoraat van eene der beide regeeringen, door een Duitschen onderdaan hetzij in eene Britsche bezitting hetzij in een Britsch protectoraatsgebied, of wel door een Britschen onderdaan, hetzij in eene Duitsche bezitting hetzij in een Duitsch protectoraatsgebied verworven is, zullen worden onderzocht en beslist door eene gemengde commissie, die ten dien einde door de beide regeeringen zal worden benoemd. De aanspraak kan echter ook alleen door de plaatselijke autoriteiten worden beslist, wanneer de eischer dit nadrukkelijk verlangt.

Beide regeeringen verbinden zich, in den Westelijken Stillen