is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift voor Neerland's Indië jrg 15, 1886 (2e deel) [volgno 6]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

332

zijne goederen zou blijven zitten ten gevolge van de omstandigheid dat zijn afnemer tijdelijk in moeilijkheden verkeert, die stellig geacht worden te zullen verdwijnen, om plaats te maken voor een toestand waarin hij tot wederzijdsch voordeel weder zaken kan doen j — of als de grondeigenaar tegenover een huurder, in wien hij rekent later weder een in alle opzichten goeden huurder te zullen hebben, handelen zou als die tijdelijk minder opbrengt dan hij volgens contract verschuldigd is. En als de eerste zijne relatiën niet afbreekt en de laatste niet de ontbinding van het huurcontract eischt heeft de Staat te meer reden om desgelijks te doen, omdat hij er niet op kan rekenen in plaats van dengeen met wien hij de relatiën verbreekt dadelijk een ander te zullen vinden die den aanplant zal kunnen verwerken, die reeds betaald is.

Met andere woorden: de Staat, overtuigd zijnde dat tijdelijk de omstandigheden zóó zijn dat degenen met wie hij in contract staat tegenover hem hunne verplichtingen niet geheel kunnen vervullen, en tevens overtuigd dat hetgeen zij nu achterstallig moeten blijven later zal kunnen worden afgedaan, zal verstandig doen eene overeenkomst te sluiten op dien voet, dat onder de tijdelijk ongunstige omstandigheden niet meer behoeft betaald te worden dan betaald kan worden, en het achterstallige later zal worden voldaan als de omstandigheden gunstiger geworden zijn.

Het eerste der ontwerpen van wet, tot toelichting waarvan deze memorie moge dienen, heeft de strekking de gelegenheid te openen om op boven omschreven wijze zoodanige der 93 suikerondernemingen, met het Gouvernement in contract staande op den voet van de wet van 21 Juli 1870 (Staatsblad n°. 136), die levensvatbaar zijn, maar tijdelijk in nood verkeeren, te behoeden voor een gedwongen stilstand. Het geeft eene bevoegdheid aan den Gouverneur-Generaal, waarvan het gebruik zal worden gemaakt dat door de omstandigheden wordt gevorderd.