is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift voor Neerland's Indië jrg 16, 1887 (1e deel) [volgno 2]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

71

wachtte, is het overlijden van generaal Demmeni een bijna onherstelbaar verlies.

Treffend is de schets, die het „Bataviasch Handelsblad" van deze eminente persoonlijkheid geeft:

„Hij was eene rijzige figuur, met een hoog, open voorhoofd, kleine, bruine, zeer doordringende, gebiedende oogen; trouwens zijne geheel e persoonlijkheid was tot bevelen en heerschen als het ware geboren. Hij bezat een stalen wil, een onverdroten ijver, een trotsch hart en buitengewoon veel zelfstandigheid. "Van hem kon getuigd worden, dat hij de man was van het initatief. Van zijne ondergeschikten eischte hij de stipste gehoorzaamheid, de grootste werkdadigheid en toewijding, en hij verstond de kunst te zorgen, dat ieder de beste krachten inspande en handelde volkomen naar zijne inzichten. Daarbij een helder, gezond verstand, een vlug begrip, veel belezenheid en eene groote mate van menschenkennis, waardoor hij een ieders talenten tot hun recht wist te doen komen en gelukkig was in de keuze der personen, aan wie hij zijn vertrouwen schonk of met wie hij moest werken.

„Te velde, in het vuur, evenals in zijne spreken, altoos kalm en bedaard, onmiddellijk gereed met een nieuw plan, als de omstandigheden dit vorderden, en overal de eerste wanneer er gevaar dreigde. Al zijne handelingen en bevelen getuigden van overleg en rijp beraad; daarom dan ook dat hij hunne stipte opvolging eischte, ook al koste het menig offer. In zijne gebaren, waarmede hij zeer sober was, en m zijne gelaatsuitdrukking las men zelfbeheersching; zijne plannen, verwachtingen of teleurstellingen kon men nimmer op zijn gezicht lezen; alleen de ijskoude blik, waarmede hij hen kon bejegenen, die zijne orders niet punctueel opvolgden of te weinig geestkracht aan den dag legden, was een onmisbaar kenteeken, dat men het bij hem verbruid had.

„Doch vooral buiten den dienst was hij hoffelijk, voorkomend, gul en gastvrij; met zijne subalterne officieren wist hij