is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor Neerland's Indië jrg 16, 1887 (1e deel) [volgno 3]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nog altoos Atjeh.

Proeve van een onderzoek der middelen tot oplossing van het Atjeh-vraagstuk, door Mr. S. C. H. Nederburgh, OudLid van den Raad van Nederlandseh-Indie. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1886.

't Schijnt nu eenmaal de bestemming van het Atjeh-vraagstuk te zijn, de toonladder te doorloopen van alle mogelijke en onmogelijke plannen en combinatiën. Zeer natuurlijk. Geen vraagstuk heeft een zóó levendigen indruk gemaakt op de verbeelding van de meeste mannen van onzen tijd in Nederland en in Indie, dan juist die netelige kwestie om een hardnekkig volk, dat ons op Suraatra's Noordkust bekampt, tot onderwerping te brengen.

Geen wonder, dat, voornamelijk uit de rangen van het leger, stemmen zijn opgegaan en nog opgaan om den oorlog a toute outrance te prediken, al moet, ter wille der waarheid, tevens herinnerd worden, dat mede verdienstelijke militairen en, aan hun hoofd de grijze veldheer van Swieten, niet alles verwachten van oorlogsgeweld en aan staatkundig beleid den voorrang toekennen. Geen wonder, dat het soldaten gemoed schier nooit de onvermijdelijkheid aanneemt van politieke maatregelen, die het leger tot rust, geduld en verdraagzaamheid doemen. Zij, die met hart en ziel, met absolute toewijding zich voor den oorlog bestemmen, verlangen dien

i. 6