is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift voor Neerland's Indië jrg 16, 1887 (1e deel) [volgno 5]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

286

gehecht aan de spoedige voltooiing dezer sectie, maar omdat men daardoor gunstigen invloed op de opkomst van het werkvolk in de andere secties meent te mogen verwachten.

Aangenomen wordt dat de lijn tot Padang Pandjang 3l/2 jaar na het begin der werkzaamheden in exploitatie kan worden gebracht. Voor het gereed maken van het gedeelte Padang Pandjang-Moeara Kalaban zullen dan nog twee jaren vereischt worden,

Een der sectie-ingenieurs van het gedeelte Padang-Padang Pandjang die vrij komt, zoodra de werken op zijn sectie zoo ver zijn gevorderd als noodig is, om het spoorleggen ongehinderd te laten doorgaan, kan belast worden met den bouw der laatste sectie.

De lijn tot Port de Koek zal ongeveer terzelfder tijd gereed kunnen komen.

§ 44. In het geheel kan dus de bouwtijd op 5'/2 jaar worden gesteld, waarbij dan nog moet worden gevoegd ongeveer Ya jaar voor het geheel afwerken van den weg. Mocht de opkomst van het werkvolk grooter zijn dan men verondersteld heeft, dan zal de lijn binnen den geraamden tijd voltooid kunnen worden; bij de bestaande onzekerheid heeft men vermeend geen te gunstige verwachtingen te mogen uitspreken.

VII. BOUWKOSTEN VAN DEN WEG EN VAN DE HAVEN.

§ 45. In de bijlagen II en III zijn de kosten van den spoorweg volgenderwijze geraamd:

Voor Hoofdstuk I f 4-.020.000

Voor Hoofdstuk II f 10.780.000

Te zamen. . . f 14.800.000

De geheele lijn is lang 163 K.M., zoodat per K.M. bijna f 87.500 gerekend is.