is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor Neerland's Indië jrg 16, 1887 (1e deel) [volgno 5]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

296

berekening, tot het besluit, dat de exploitatiekosten van de lijn Brandewijnsbaai—Padang Pandjang—Moeara Kalaban, zonder de sectie Padang Padang Pandjang—Port de Koek, zouden bedragen gemiddeld f 3000 per kilometer of nagenoeg hetzelfde cijfer. Bij deze berekening zijn buiten beschouwing gelaten de kosten der hoofddirectie, waarin alle geëxploiteerde spoorwegen in Indie evenredig deelen. Om zooveel mogelijk tegen te lage raming gewaarborgd te zijn, wordt het noodig geacht, de kosten voor den dienst van weg en werken, in verband met de op Java verkregen ondervinding, eenigszins hooger aan te slaan. Om dezelfde reden wordt ook een verhooging voor den dienst der tractie en dien van de beweging en de stations aangenomen; de sterkte van het door den heer Cluysenaer geraamde personeel, zoomede de daarvoor uitgetrokken bezoldigingen zijn als minima te beschouwen. Bovendien wordt reeds in den aanvang op een iets grooter goederen- en personenverkeer gerekend, dan door hem werd aangenomen.

Bij de beschouwing omtrent de rentabiliteit der onderneming zal dan ook het cijfer der exploitatiekosten voor de kolenlijn gesteld worden gemiddeld op ƒ 4000, voor de sectie Padang Pandjang—Fort de Koek op f 3000 per K.M.

X. RENTABILITEIT.

Voor het vervoer van koffie wordt aangenomen een tarief van ƒ 0.16 per ton kilometer, voor alle andere goederen gemiddeld f 0.12.

De vracht der steenkolen wordt gesteld op ƒ 0.04 per ton kilometer.

De ontvangsten worden dan begroot, als volgt:

a. Brandewijnsbaai—Fort de Koek. Gouvernements-koffie van Port

de Koek 2180 X 95 X / 0.16 = ƒ 33.345.00

ld. van Padang Pandjang . . 4670 X 72 X „ 0.16 = ,, 53.798.40 Particuliere koffie van Fort de

Koek 20X 95 X „ 0.16 = ,, 304.00