is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor Neerland's Indië jrg 16, 1887 (1e deel) [volgno 6]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

323

uitvallen. Geen sociëteit, hoe klein ook, in Indie of men vindt er minstens één Nederlandsen blad en geen residentie, hoe veraf in den Indischen Archipel gelegen, waarin niet een of meer Europeesche bewoners op een Nederlandsen blad geabonneerd zijn. Zijn wij Nederlanders in Indie meer belanghebbenden in het moederland, dan de inwoners van Nederland in Indie? dat die onverschilligheid eenige verschooning kan vinden? Neen, al ware het alleen daarom niet, dat men thans gerust kan aannemen, dat er bijna niemand en zoo ja, wel zeer weinigen in Nederland zijn, die niet een naasten of verren bloedverwant, vriend of bekende in eenig deel van onzen uitgebreideu Indischen Archipel hebben.

Door een vlijtig en geregeld lezen van die Indische bladen, blijft men, wanneer die friends abraod in gouvernementsdienst zijn van zelf op de hoogte van hun zijn en blijven, van hun materieelen toestand en van enkele huishoudelijke aangelegenheden, welke het publiek wordt opgedrongen mede te vernemen. Maar tegelijkertijd krijgt men kennis van de Indische samenleving, de huishouding aldaar, de belangen die ons aan het harte liggen, onze billijke wenschen en verwachtingen, ons vreezen en hopen voor het algemeen welzijn van die bezittingen. In een woord men gaat belang stellen in het land en het volk onder de tropen, waar een groot deel van de Nederlandsche natie een eerlijk bestaan is gaan zoeken. Nu heeft men in Nederland over het algemeen een zeer verkeerd denkbeeld over het schoone Indie en eerlijk bekend zullen na de lezing van hetgeen hier volgen zal, de meesten uitroepen : Is het zoo in Indie !!!

Al de personen die naar Indie gegaan zijn of daarheen gaan, kan men in bijzondere categoriën verdeelen. Deze werden door omstandigheden van allerlei aard daartoe gedrongen en volgden den drang dier omstandigheden, gene hebben dat land als hun terrein van werkzaamheden gekozen en gaan met genoegen. Hier gaan er met berusting in hun