is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor Neerland's Indië jrg 16, 1887 (1e deel) [volgno 6]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

348

Europa lang een mysterie blijven voor het reeds volwassen kind Ziedaar de opvoeding, de prille jeugd van de kinderen van den aanstaanden Inlandschen ambtenaar, van hem, die later het gezag van de beschaafde Christelijke Nederlandsche Indische Kegeering zal heeten te vertegenwoordigen en aan wien, God beter 't, politie en justitie over den kleinen man wordt opgedragen. Belachelijk indien het niet zoo betreurenswaardig ware!

Een blik op de prille jeugd van de kinderen der Inlanders deed ons zien, dat slechte voorbeelden, tuchteloosheid, wreede straffen en redelooze toegevendheid de sfeer vormen, waarin het jeugdige wezen opwast, de eerste indrukken zijn waarmede de kinderziel gevoed wordt. Stappen wij thans eenige jaren over en beschouwen den jongenstijd.

Hoeveel poëzie, nevens veel ondeugd, is er in Europa niet aan die periode verbonden. In den knapentijd botten daar de nobelste en fierste karaktertrekken uit, later helaas, door de looden stijfheid der maatschappij dikwijls vermoord. Hoe geheel anders is dit bij de Inlanders. Daar oefenen zich de kleine jongens reeds vroeg in allerlei dobbelspelen, volgen zij met belangstelling, achter hun ouders staande, de geheimenissen van het kaartspel; luisteren van den ouderen gesprekken af, dat geslepenheid en onwaar zijn het zekerste middel is om zijn doel te bereiken.

De kinderen van den landman, die in hun jongenstijd het bedrijf van veehoeder uitoefenen, leeren van hun ouders weinig en krijgen nog minder iets van hun; want komen zij des avonds wat later dan gewoonlijk tehuis of hebben de ouders wat vroeger dan anders gegeten, dan moeten ze hun lust tot voedsel maar bewaren tot den volgenden dag. Daarop voorbereid zorgen zij daarvoor zelf zoo goed en zoo kwaad als zulks gaat en vormen zich daardoor wel tot, voor zich te helpen, geschikte mannen, maar eerlijkheid en goede trouw worden door die opvoedingsmethode niet aangekweekt,