is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor Neerland's Indië jrg 16, 1887 (1e deel) [volgno 7]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

473

hulp meer van het Gouvernement, evenmin als bescherming van den voormaligen geapanageerde, door hem te brengen onder de bedoeling van art. 4 van het Reglement op de Rechterlijke organisatie in Nederlandsch Oost-Indie!

Bij het geregeld aanslaan en innen van de landrenten der gronden, vroeger de apanages uitmakende der Rijksgrooten, zal er door de Regeering geen schade geleden worden bij eene verhoogde indemnisatie zooals wij die hierboven omschreven.

De toestanden op het eiland Madura zijn nog te weinig bekend, te weinig beschreven, waarom wij vermeenden wel te doen daarover eenig licht te doen schijnen. 'ï Is mogelijk dat wij in het hiervoren geschrevene het niet bij 't rechte einde hebben en zullen daarom gaarne gecommentarieerd worden; wij beoogen met ons schrijven natuurlijk geen eigenbelang, maar alleen algemeen belang, voortspruitende uit onze innige liefde voor onze zoo hooggeschatte koloniën!

Den Haag, Juni 1887.

N.