is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor Neerland's Indië jrg 16, 1887 (2e deel) [volgno 2]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

11

laag en donker vertrek binnentrad, waar een dertigtal kinderen, jongens en meisjes, aangevoerd door eene vrouw, met een baleintje veel naar eene roede gelijkende, de speldenkoppen klopte. Ieder hunner was gezeten voor een werktuig veel gelijkende naar een hangenden hamer, welks bijzondere naam, wip, genoegzaam zijne bestemming aanduidt, en dat loodrecht neervalt op de speld, die er onder is geplaatst, en haar hoofd buiten eene opening steekt, in een klein aanbeeld daargesteld. 't Is een zeer fijn en ingewikkeld werk. Eerst worden de spelden één voor één in een hokje geplaatst, en er een elastieke draad omgewonden; vervolgens wordt de speld, dusdadig bereid, in de kleine opening geplaatst, geklopt, en er weder uitgehaald; en dat alles met eene groote behendigheid, ten einde zich niet te steken noch de vingers te laten verpletteren; met groote snelheid, opdat de fabrikant er zijne rekening bij make; en dat alles zonder tusschenpoozing gedurende zes uren, — is dat niet te veel voor die arme kinderen? 't Is hun verboden met elkander te praten, ja zelfs te glimlachen, gedurende de korte oogenblikken waarin ze hunne oogen, zonder letsel, van het werk kunnen opslaan. De oppasster ging de werkplaatsen rond, gelijk een speurhond, waarschuwde met haar baleintje hen, die de hand deze Fee der armoede niet kon bereiken, en riep met een krijschende stem: Make haste! make haste! Soms keerde ze eensklaps het hoofd om, ten einde eenige woorden in stilte gesproken, of eene verstrooiing, of een guitenstukje op te vangen en te straffen; want in weerwil van dit alles lachen de kinderen onder hun werk, en worden de gereedschappen in hunne handen speelgoed. Het oor dezer vrouw, niet minder geoefend dan haar oog, weet, onder dit geraas van dertig hamers die onophoudelijk vallen en zich weer opheffen, te onderscheiden, of er een is, die niet nedervalt, of die slechts het gewone geluid niet heeft gemaakt, omdat hij op een armen kleinen vinger is gevallen, die niet bij tijds was teruggetrokken. Dergelijke fouten worden gestraft door een penny