is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor Neerland's Indië jrg 16, 1887 (2e deel) [volgno 3]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

86

tigen mededinger hebben gevonden in de Factorij der Nederlandsche Handelmaatschappij, die aan de haar ten dienste staande eigen middelen eene steeds toenemende uitbreiding geeft door het tegen vaste rente in deposito nemen van kapitalen van derden, tegenwoordig schier de eenig overgebleven uitweg waarvan door het publiek ter belegging van overgegaarde gelden wordt gebruik gemaakt. Ook bij de andere particuliere banken bestaat steeds gelegenheid om gelden op korteren of langeren termijn tegen eene daarmede verband houdende vaste rente in deposito te geven, en zoodoende zijn tegenwoordig ten behoeve van bank- en wisselzaken in het algemeen aanzienlijke bedragen beschikbaar, waarmede vroeger geen rekening behoefde te worden gehouden.

„ De derde rubriek der disconto-operatiën, onder het hoofd bankcredieten samengevat, die vroeger een tamelijk standvastig cijfer te aanschouwen gaf, toont in de laatste twee jaren insgelijks eenen zeer belangrijken teruggang aan. In het geheel toch werd onder dit hoofd gedisconteerd in

1879/80 f 9.479.462 1883/84 f 9.766.178

1880/81 „ 9.184.944 1884/85 „ 8.653.449

1881/82 „ 8.583.904 1885/86 „ 6.319.952

1882/83 „ 9.260.973 1886/87 „ 4.619.872

in welke totaal-cijfers de beide agentschappen te Soerakarta en Djokjokarta gezamenlijk deelden voor:

1879/80 f 4.868.721 1883/84 ƒ 7.408.750

1880/81 „ 6.227.000 1884/85 „ 6.787.000

1881/82 „ 6.642.500 1885/86 „ 4.733.000

1882/83 „ 7.374.000 1886/87 „ 2.878.000

welke cijfers het duidelijk maken, dat op dit gebied het zwaartepunt van den omzet grootendeels bij de twee genoemde agentschappen te zoeken is. Maar ongelukkigerwijze zijn wij juist daar voor eenen samenloop van omstandigheden te staan gekomen, die het volstrekt onmogelijk maakte om te blijven