is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor Neerland's Indië jrg 16, 1887 (2e deel) [volgno 3]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8S

het aannemen in dit opzicht van een meer teruggetrokken houding gaandeweg onvermijdelijk maakten, werd reeds m het vorig verslag te kennen gegeven, en achtervolgens werden dan ook de relatiën afgebroken met tal van landbouw-industrieelen, wier wissels indertijd een vrij standvastig onderdeel van onze portefeuille uitmaakten, wijl wij de zekerheid misten, dat zij, bij eventueele moeilijkheden van hunne geldschieters, zelf in staat zouden zijn met eigen middelen hunne wisselrechtelijke verbintenissen jegens de Javasche Bank gestand te doen.

„ In die richting zouden wij ter verzekering van onze eigen veiligheid nog verder zijn voortgegaan; maar het ligt in den aard der zaak, dat maatregelen als de hier bedoelde niet dan geleidelijk en met groote behoedzaamheid kunnen worden toegepast, en zoo bleek het, dat wij nog voor een gezamenlijk bedrag van ƒ 533.900 aan bankcredietwissels op de Dorrepaalsche Bank der Vorstenlanden in portefeuille hadden, toen deze instelling in den loop van Augustus zich in de treurige noodzakelijkheid zag gebracht hare betalingen te staken. In hoeverre deze catastrophe had kunnen worden voorkomen, of akhans vertraagd, indien wij, gelijk beweerd is, waren blijven voortgaan met het verkenen van eenen steun, waarbij, zooals uit het voorafgaande blijkt, de positie van de Dorrepaalsche Bank zelf eigenlijk eene meer ondergeschikte rol vervulde, is een vraagstuk, waarin ik mij hier niet zal verdiepen: maar wel mag er op worden gewezen, dat juist de val van de Dorrepaalsche Bank de deugdelijkheid van ons bankcredietenstelsel op afdoende wijze heeft in het licht gesteld, want van de ƒ 533.900 te haren laste kopende, reeds geaccepteerde doch voor het meerendeel van non-betaling geprotesteerde wissels is tot en met heden een bedrag van ruim ƒ 391.000 door de trekkers zeiven met bijpassing van rente en onkosten ingelost. Het is mogelijk, dat met de invordering van een deel van het nog onafbetaalde eenige moeilijkheden zullen worden ondervonden; maar al mocht uit dezen hoofde