is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor Neerland's Indië jrg 16, 1887 (2e deel) [volgno 3]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

89

ten slotte verlies worden geleden, dan kan dit in elk geval niet dan onbeduidend zijn tegenover de groote voordeelen, die de Javasche Bank ettelijke jaren achtereen van hare disconto-operatiën in de Vorstenlanden getrokken heeft.

„Het is dan ook niet de hier bedoelde mogelijkheid, die tot bezorgdheid behoeft te leiden; maar wel mogen wij het betreuren, dat de loop der omstandigheden het onmogelijk heeft gemaakt bij onze kantoren te Soerakarta en te Djokjokarta op den met zoo gunstigen uitslag gevolgden weg te blijven voortgaan. Zoolang de toestand van de landbouwnijverheid in de Vorstenlanden even zorgelijk blijft als dit thans nog het geval is, kan onzerzijds van credietverleeningen door middel van bankcredieten op twee maanden geen sprake meer zijn, en daar zoodoende aan onze agentschappen hunne voorname, ja schier hunne eenige bron van inkomst moet ontvallen, dreigen beide kantoren in de naaste toekomst althans drukkende lastposten voor ons te worden.

„Ten opzichte van de vierde rubriek van onze discontooperatiën, het vendupapier, valt ook ditmaal niets bijzonders te vermelden. De totale omzet ad ƒ 4.379.232 steekt niet ongunstig af bij dien van het vorige jaar, toen slechts voor een bedrag van ƒ 3.139.756 aan vendupapier in onze portefeuille vloeide; maar toch bleef die omzet vrij belangrijk beneden die van vroegere boekjaren want hij bedroeg:

in het 57e .. . ƒ 6.095.372

56e .. . „ 5.759.301

"„ 55e .. . „ 5.597.620

54e .. . „ 5.695.218

Op het cijfer onzer disconteeringen van vendupapier in het afgeloopen boekjaar is de met 10 Juli 1886 in werking getreden verlaging van het rentetarief zeker niet geheel zonder invloed gebleven.

In totaal bedroegen de beleeningen ƒ 6.132.874, tegen ƒ 9.122.857 in het vorige boekjaar, terwijl op ultimo Maart jl.