is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor Neerland's Indië jrg 16, 1887 (2e deel) [volgno 3]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

123

„lentie ende de Heeren bewindhebberen der geoctroijeerde „Oost-Indische Compagnie van de Yereenichde Nederlanden, „daarop niemant anders heeft te pretendeeren, ende tot dien „einde bezich zijn, met een roijaal fort alhier te maechen, „ omme als een generaal rendevouz van Indiën de voornaamste „middelen van de Compagnie daarin verzekert te houden, „jegens 't gewelt van alle onze vijanden ende geveinsde „vrienden, als oock omme den handel van alle quartieren „van hier te dirigeren, ende met ter tijt een treffelijke negotie „te stabileeren, de plaetse ende 't lant met een goede ge„ meente te peupeleren, ende een stat te bouwen, daertoe de „ appereutie al reede groot sijn ende dagelicx meer ende meer „toeneempt. Soo ist dat hoog nodich eenige officieren dienen „te machen omme op alle misbruichen te letten, daarop goede „toezicht ende regard te nemen ende onder goede policien „ ende wetten te leven, ende insonderheijt een baillu over de „stadt, jurisdixtie ende land van Jacatra, streckende te weten : „aen d'oostzijden tot aan de limieten van den Coninck van „Cheribon aen de westzijden tot aan de limiten van den „Coninck van Bantham, aan de zuijtzijde, te lande 't geheele „lant over tot aan de noortzijde te water over de zee ende „alle d'eijlanden hieromtrent leggende, waartoe door d'Heer „Gouverneur Generaal overlanghe voorgesteld is, ende pre„ senteraden weder voorgestelt zijnde, den persoon van Jean „ Steijns, is met gemeen advijs ende bewilliginge denzelven „Steins daartoe geeligeert, ende dat men hem op morghen „voor alie den volcke in de stad sal authoriseeren ende be„kent maecken, ende behoorlijcke acte van authorisatie ende „ commissie verleenen, etc, onderstand Gecollationeert jegens „de resolutie bij d'Heer Generael ende Baedt geteeckent „ende daarmede bevonden te accorderen. In 't fort Jacatra, „adij 29 Martij a° 1620 (Geteekend) Thijs, Coen, Yleijshou„ wer Secretaris. *)

1) Den 26 October 1620 schreef Coen nog weder aan de Heeren XVII: „ De limieten ende 't gebiet van 't fort houden wij in het oosten tot aan