is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift voor Neerland's Indië jrg 16, 1887 (2e deel) [volgno 4]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

199

vorm, dat de hersenen zichtbaar verminderd zijn, zelfs zoodanig, dat zij de schedelholte niets eens meer vullen. De hospitalen bevatten een wanhopig aantal krankzinnigen, verlamden en anderen, wier ziekte geen andere oorzaak heeft dan het misbruik van alcoholische dranken. Het is boven allen twijfel verheven, dat de krankzinnigheid en de dronkenschap zóó na aan elkander verwant zijn, dat er bijna geen middel is om ze te onderscheiden. De dronkenschap, die in zekeren zin de eerste trap is, is in werkelijkheid eene kortstondige krankzinnigheid. Op de 15.886 gevallen van krankzinnigheid, die physieke oorzaken hebben, zijn er 3.445, bij gevolg meer dan 21 pet., het gevolg van het misbruik van sterke dranken.

Het dagelijksche misbruik van sterke dranken veroorzaakt vroeger of later een vaak woedend delirium, dat met kortere of langere tusschenruimten terugkeert, gewoonlijk bij gelegenheid van een koorts, van een onsteking. Deze aandoening is het delirium tremens, dat vrij algemeen bekend is. De lijder, vervolgd door verschrikkelijke gezichtshallucinatien, bedreigd door dieven, aangevallen door moordenaars, is ten prooi aan duizend angsten. Hij wil vluchten, onverschillig waarheen, als wilde hij zich aan zichzelven ontrekken. De eetlust is slecht, de slaap onrustig, verstoord door droomen en visioenen, het gelaat krijgt een stompzinnig voorkomen; soms komen er galachtige brakingen bij, de beving en het delirium blijven niet lang meer uit, Dit is gewoonlijk vrij algemeen en vrij hevig en gaat gepaard met een hardnekkige slapeloosheid, met gezichts-hallucinatiën, waarbij de zieke meent dat er ratten en muizen over zijn bed loopen.

De alcoholische hallucinatie is een even zonderlinge als veelvuldige voorkomende ziekte. Over dag en nog vaker 's nachts, in de eenzaamheid en in de stilte, duiken er voor de oogen van den verschrikten dronkaard de beelden van dieren, van fantastische figuren op. Het zijn meestal tijgers, leeuwen, katten, wolven, ratten, muizen, spinnekoppen, aanvallende visioenen, die hem omvatten, hem omstrengelen,