is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift voor Neerland's Indië jrg 16, 1887 (2e deel) [volgno 5]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Indische begrooting voor 1888.

i.

Toelichting van den Minister.

In de memorie van toelichting betreffende de Indische begrooting voor 1887 werd medegedeeld dat de toen nog niet afgesloten dienst van 1885, in stede van het geraamde tekort van f 1.458.808, vermoedelijk een overschot van ƒ 1.167.000 zou opleveren. Na de afsluiting van den dienst bleek dat het batig saldo bijna f 1 millioen meer bedraagt, hetgeen bijna uitsluitend te danken is aan de hoogere opbrengst van de middelen in Indie.

De verwachting, welke toen werd uitgesproken, dat ook de dienst van 1886 met geen tekort zou sluiten, zal denkelijk niet onvervuld blijven. De tot dusver bekende uitkomsten wijzen zelfs op een overschot van / 1.100.000, waartoe vooral de mindere uitgaven hebben bijgedragen, want de opbrengst van de middelen was ruim ƒ 3.700.000 lager dan de raming, niettegenstaande de verkoop van producten in Nederland en de verkoop van koffie op Java ruim ƒ 5ï/g millioen boven de raming hebben opgebracht. Er werd onder anderen in Indie minder ontvangen wegens opiumverstrekking ƒ 2.442.000, wegens den verkoop van koffie te Padang (alwaar slechts 50.000

b 16

u.