is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor Neerland's Indië jrg 16, 1887 (2e deel) [volgno 5]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

264

breiden der noodige kantoorgebouwen, voor de kabelhuisjes aan de landingsplaatsen, voor het leggen van de geleiding van daar naar de kantoren en voor reis- en verblijfkosten van het personeel aan den wal bij de onderafdeelingen 72 en 78 van het Il^e hoofdstuk eene som van f 40.000 uitgetrokken.

VIL Oorlog.

Deze afdeeling is / 385.523 hooger geraamd dan voor 1887. Tegenover eene besparing van f 180.000 op onderafdeeling 109, hoofdzakelijk tengevolge van eene vermindering van het aantal dwangarbeiders in Atjeh, staan de volgende vermeerderingen: / 40.000 voor uitzending van goederen tot aanvulling der magazijnen in Indie, / 40.000 voor bijdrage tot den bouw van een magazijn van geneesmiddelen hier te lande, / 49.560 voor aankoop van paarden, / 80.000 voor aanbrenggelden en premiën bij engagement en reëngagement, f 30.000 voor het oprichten van een remonte-depot, / 100.000 voor gratificatiën bij het verlaten van den dienst aan gegageerde militairen, / 16.500 voor verhooging der inkomsten van een deel van het kader dat vast traktement geniet, / 30.000 voor het houden van gecombineerde manoeuvres en veldoefeningen, / 200.000 voor tijdelijke uitbreiding van de legerformatie, waarvoor thans f 700.000 wordt uitgetrokken tegen / 500.000 over 1887.

De vijf' laatstgenoemde posten vinden hier hunne toelichting.

Remonte-depot. De retnonteering van het Indische leger levert sedert eene reeks van jaren steeds klimmende moeilijkheden op, die voor een groot deel het gevolg zijn van de geringe zorgen door de inlanders in de verschillende deelen van den Indischen archipel in den regel aan de paardenteelt gewijd.

Verschillende pogingen, om door de oprichting van paardenstoeterijen aan dit bezwaar te gemoet te komen, zijn mislukt, en het legerbestuur meende daarom in die riciting