is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor Neerland's Indië jrg 16, 1887 (2e deel) [volgno 6]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

354

memorie van antwoord betreffende de Indische begrooting voor 1887, dat het vraagstuk der reorganisatie van de maritieme middelen in Indie in deze phase verkeerde, dat de uitslag der proefneming met beperkte stationeering van oorlogsschepen werd afgewacht. De vraag werd gedaan, of bereids kon worden medegedeeld, welke die uitslag geweest is.

Uit bijlage C van de meergemelde Nota van inlichtingen blijkt, dat het materieel der Indische militaire marine op 1 Maart 1887 bestond uit 22 schepen, waarvan 11 schepen beschikbaar, 5 in reparatie en 6 buiten dienst waren. Hieruit volgde, dat het destijds niet mogelijk was de stations volgens de bestaande formatie te bezetten, en dat de schepen, die moesten kruisen of voor zendingen beschikbaar waren, op Java niet beschikbaar waren, terwijl geen schip in reserve gereed was. Uit de opgaven in het koloniaal verslag kon worden opgemaakt, dat de reparatiën van sommige der bedoelde schepen op 1 April 1887 waren afgeloopen. Aan den anderen kant vernam men uit dat verslag, dat de meeste dienstdoende schepen slechts ,,in vrij goeden staat" verkeerden, terwijl eenige daarvan door witte mieren waren aangetast. De opmerking werd gemaakt, dat de schepen der Indische zeemacht, hetzij dan ten gevolge van veelvuldig gebruik of van andere redenen, tegenwoordig spoediger dan voorheen in minder goeden staat schenen te. geraken. Als eene oorzaak daarvan werd vermeld dat, ten gevolge van het onvoldoend aantal schepen, noodige reparatiën meermalen niet tijdig kunnen plaats hebben.

Gaarne zoude men van den Minister vernemen, of de in Indie beschikbare zeemacht in het vorige en in het loopende jaar over het geheel met de bestaande formatie overeenstemde en eene voldoende sterkte bezat, om de veiligheid in de Indische wateren te verzekeren. Tevens werd gevraagd wat er was van het gerucht, als zoude de Gouverneur van Atjeh tot den handel in de Straits Settlements de waarschuwing hebben doen richten, dat particuliere schepen die zich, na geweigerd te hebben gebruik te maken van een aangeboden convooi, ter