is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift voor Neerland's Indië jrg 16, 1887 (2e deel) [volgno 7]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

405

deren. Een groot werk, namelijk het maken van cultuurplannen voor alle koffie-produceerende streken van Java, kwam in 1886 gereed. Daardoor is het mogelijk geworden stelselmatig te werk te gaan en dessa's, die door haren arbeid aan de koffiecultuur te zwaar belast zouden worden, van verdere aanplanting vrij te stellen. De koloniale verslagen over de laatste jaren doen zien dat die vrijstellingen op vrij ruime schaal werden verleend wegens gemis aan gronden waarop de cultuur met voordeel zou zijn uit te oefenen. Ook in de werkwijze werd eene belangrijke verandering gebracht. Yan de in de laatste jaren gevolgde intensieve cultuurwijze werd namelijk afgezien. Tot die cultuurwijze, daarin bestaande dat op de berghellingen terrassen en daarin ruime plantkuilen moesten gemaakt worden, was in der tijd besloten omdat men, in verband met de vermindering van geschikte gronden, daarvan betere oogsten van de plantsoenen verwachtte. De ondervinding heeft echter geleerd dat de intensieve cultuurwijze wel is waar in de eerste jaren betere oogsten ten gevolge had, doch dat zij schadelijk werkte op den levensduur der koffieboonen en bij slot van rekening voor dezelfde productie over eene reeks van jaren meer arbeid van de bevolking eischte dan de eenvoudigere cultuurwijze, die thans weder gevolgd wordt en die ook beter met de inzichten der bevolking strookt.

Keeds meermalen heeft de ondergeteekende zijn oordeel over de toekomst der gouvernements-koffiecultuur op Java medegedeeld, en hij is nog steeds van gevoelen dat bij gebrek aan eene voldoende hoeveelheid geschikte gronden op den duur niet op de groote oogsten kan gerekend worden die in de laatste jaren verkregen werden, en indien de meening omtrent den minderen levensduur der tuinen, met toepassing eener meer intensieve cultuurwijze aangelegd, zich bevestigt, zal de vroeger uitgesproken verwachting nog eer verwezenlijkt worden.

Wat aangaat het loon dat de bevolking voor haren arbeid bij de gouvernements-koffiecultunr ontvangt, kan de onder-