is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwsblad voor den boekhandel jrg 70, 1903 [Index]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LIJST VAN INGEKOMEN WERKEN BIJ HET ..MINISTERIE VAN JUSTITIE, ËNZ.

Wielrijdersbond (Algemeené Nederlandsche) — Reiswijzer van den Algemeenen Nederlandschen Wielrijdersbond. Hfdst. II. Zeeland, Noord-Brabant en Limburg Herzien en bijgewerkt door H. G. Nieuwenhuis. Hfdst. III. Overijssel, Friesland,Groningen en Drenthe. Herzien en bijgewerkt door H. G. Nieuwenhuys. 109.

Willink ■ (H. D. Tjeenk) & Zoon. — W. van Amsterdam, Kleurig en donker. 30.

—i . — Mr. J. van Drooge, Begrippen uit de ongevallenwet

1901, voor werkgevers en werklieden, leden der raden van beroep, partijen en hunne gemachtigden leden van plaatselijke commissiën enz. verklaard en met voorbeelden uit de buitenlandsehe rechtspraak toegelicht. (Met een alphabetisch register). 311.

—— . — Mr. E. Fokker, Ongevallenwee 1901. Wet van den

2den Januari 1901 (Stbl. no. 1). houdende wettelijke verzekering Van werklieden tegen geldelijke gevolgen van ongevallen in bepaalde bedrijven, toegelicht. 2e gedlte, ie stuk. Beroepswet, wet yan den 8en December 1902 (Stbl. rio. 208), tot uitvoering van artikel 75 der ongevallenwet 1901. Inleiding, tekst der wet met aanteekeningen. 134.

. . — Mr. S. van Houten, Vijf en twintig jaar in de Kamer

(1869—1894). Eerste periode. Tot aan den dood van Thorbecke (1869—1872). 246.

— . — Mannen en vrouwen van beteekenis in onze dagen.

Red. mr. J. Kalff Jr. Dl. XXXIV. Afl. 1. Dr. H. J. A.M.Scbaepman, door ds. G. Brom. 185. — 2. Kate Greenaway en Randolph Caldecott, door Cornelis Veth. 478. — 3. William Morris, door Ether Fles. 524. — 4- Paus P'us X, door T. F. Kenens. 606. — 8. Dr. Thomas de Witt Talmage, door H. J. Hana. 30. — 9. Quido Gezelle, door C. A. B. van Herwerden. 134.

. — Mr. dr. J. E. MlLLARD, Gids voor werklieden tot de

ongevallenwet en beroepswet. Uiteenzetting van en toelichting tof die wetten in vraag en antwoord. Met een alphabetisch register. 30.

. — Dr. P. L. muller, Geschiedenis van onzen tijd sedert

1848. 2e stuk. De Europeesche omwenteling (1848—1852). 109. . — E. J. potgieter, Brieven aan Cd. Busken Huet. Uitgegeven door G. Busien Huet. Dl. III (1870—1874) 30.

. — F. J. van Uildriks, Natuurindrukken. 246.

. — albert Verwey, Het leven van Potgieter. 246.

— . — Dr. C.J.Wijnaendts Francken, Ethische studiën. 246.

Willink (W. E. J. Tjeenk). — Mr. C. Asser, Handleiding tot de beoefening van het Nederlandsch burgerlijk recht. Voortgezet door Mr. J. Limburg. 7. 662.

. — Onderwerpen uit de warenkennis. I, bewerkt door D.

Ingerman. — II, bewerkt door C. R. Koning. 478. WlT (J. H. DE). — J. H, gunning Wzn., Over opvoeding in het

huisgezin. Eene lezing voor arbeiderskringen. 311. Wolters (J. B.). — J. D. Bakker, 't Gansche land. Leesboek voor de algemeene aardrijkskunde van Nederland. 311.

. — Fred. Berens, Die besten Kinder von der Welt.

Freie Bearbeitung von John Halberton's «Helen's Babie'st. 185.

— . — Bibliolheca batavascriptorum graecorum et romanorum

curantibus K. Kuiper, j. S. Speijer, J. van Wageningen. Sophoclis tragoediae brevi adnotatione critica instructae scholarum in usum , edidit Konradus Kuiper. Pars I. Ajacam electram Oedipodem regem Antigonam continem. 311.

. '1v;'. . — Bibliotheca batava scriptorum graecorum et romanorum

curantibus K. Kuiper, J. S. Speijer, J. van Wageningen. Cebetis tabula recensuit Jacobusvan Wageningen. Met aanteekeningen. 607, ——. — Mr. S. J. Blaupot ten Cate en P. Laban, De leerplichtwet (wet van 7 Juli 1900, Stbl. do. m) en de daarbij behoorende verordeningen, met aanteekeningen en alphabetisch " register. 2e vervolg (bijgewerkt tot 1 Mei 1901). 607.

. . — p, J: Elok, Verspreide studiën op het gebied der

geschiedenis. 662. . — D. Boswijk en W. Walstra, Meetkunde vo»r aanstaande onderwijzers. 662.

-— . — D. Boswijk en J. G. Zijlstra, Rekenonderwijs. Een

stel rekenboekjes ten dienste van lagere scholen. 4e—6e leerjaar. 185, 478, 662.

. — Dr. Everh. Bouwman, Leerboek der natuurkunde

voor beginnenden. Dl. I. 311.

. — J. Cleuver, Elidoor. Zangspel voor kinderen, in 3

bedrijven. Tekst van J. Huizinga. 607.

i . — A. F. Cremer en Jan Ligthart, Op de fiets door

Nederland. Aardrijkskundig leesboek voor de lagere school. Geïllustreerd door W. K. de Bruin. 2e stukje. 185.

. — B. J. Douwes, Tweestemmige liedjes voor de lagere

school. 185.

. . — j. L. Ph. Duyser, Derde bundeltje steloeleningen voor

de lagere school. 185.

. — Henri Evers, De architectuur in hare hoofdtijdperken. 478.

Wolters (j. B.).— Dr. F. F.C. Fischer, Oefeningen voor het onderwijs in het grieksch, in het bijzonder bewerkt voor het gebruik bij dr. J. Woltjer's Grieksche grammatica. Met alphabetisehe woordenlijst. Dl. I. 478.

. — Dr. H. van Gelder, Algemeene geschiedenis. Dl. 1.478.

. — Het Gemeente-archief. Verzameling van bescheiden

voor de gemeente-administratie. Bewerkt door het Bureau voor staats- en administratiefrechtelijke adviezen te 's Gravenhage (dir. ror.-J.~H; Cohen, mr. H. Rlaupot ten Cate). Met jaarlijksch alphabetisch register. 185.

. — Dr. P. Groeneboom Jr., Sophocles »Electra«. 185.

. — F. de Groot, Vraagstukken over handelsrekenen, met

inleidi'-g en antwoorden. 2e stukje. 607.

. — Dr. R. N. de Haas, Scheikuudige oefeningen. 607.

. — N. van Hichtum, Afke's tiental. Een schets uit het

Frieschc arbeidersleven. Geïllustreerd met 14 plaatjes naar oorspronkelijke teekeningen van C. Tesser. 607, . — J. l. Hooftman en K. G. Houwen, NederlandschIndië. Aardrijkskundig leesboek. Geïllustreerd door W. K. de Bruin, ie ditje. Naar Nederl.-Indië. 662.

. — Dr. H. F. Huisken, Beschrijvende meetkunde. 607.

. — Dr. H. F. Huisken en dr. Z. p. Bouman, Hoofdzaken

uit de kosmografie. 185-

. — M. J. Koenen, Uit onze letteren. Nieuwe bloemlezing

voor de lagere klassen van gymnasien, h. b. scholen, kweek- en normaalscholen. 185.

. , Uit onzen taalschat. Het eerste stelboek,

vervolg op het admissie-examen. 225 methodisch gerangschikte stel- en spraakoefeningen voor de eerste klasse van normaal- en kweekscholen m. o. 185.

. , Uit onzen taalschat. Het tweede stelboek.

320 methodische gerangschikte stel- en spraakoefeningen voor de tweede en derde klasse van normaal- en kweekschool en voor scholen m. o. 311.

. — W. koops Azn., Handleiding bij het onderwijs in de

aardrijkskunde van Europa op de lagere school. 311.

. — Jan Ligthart, Een zomervacantie bij de grenzen,

geïllustreerd met 22 plaatjes naar oorspronkelijke teekeningen van W. K. de Bruin. 478.

—. — Jan Ligthart en H. Scheepstra, Dicht bij huis.

Voorlooper van »De wereld in!<» Geïllustreerd door C.Jesser. 3e— 4e stukje. 185, 311.

. — A. Luinge en L. t. van Slogteren, Projectie-teeke-

ningen voor lager- en uitgebreid lager onderwijs. Serie B. No. 1.478.

. — A. Luinge en L. J. van Slogteren, Projectie-teeke-

ningen voor 1 ger- en uitgebreid lager onderwijs Serie B., no. 2, 3, 4, 5 en 6. 607.

. — Joh. Oostveen, Handboek bij het spreekonderwijs en

bij de behandeling van spraakgebreken. Met 8 zwarte en 18 ge- ' kleurde piaten. 478

. — C. M. roberts, Matériaux préparatoires. Exercices de

traduction et de rédaction, directions et conseils a 1'usage des candidatst au brevet de professeur de francais (enseignemënt secondaire). 478.

. — Mr. J. M. A. Roelants, De beroepswet, met inleiding,

aanteekeningen, algemeene maatregelen van bestuur, benevens den tekst der ongevallenwet 1901. Met alphabetisch register. 185.

_ . — H. scholte, Practisch rekenboek, inzonderheid ten

dienste van het herhalingsonderwijs. 185.

— . — M. J. Schröder en ds. H. G. de Zaaijer, Handleiding

bij het onderwijs in receptuur. Dl. II. Pharmacognosie, bewerkt door dr. H. G. de Zaaijer. 185.

. — F. J. van der Tak, Handleiding bij de studie der

staathuishoudkunde. 607.

. — Dr. A. van Thijn, Leerboek der stereometrie. 607.

. — Timmerman, Think in English. Exercices in English

composition. Second series. With 24 illustrations. 311.

-. Dr. A. Troelstra, Stof en methode der catechese in

Nederland voor de reformatie. 478.

—. — C. G. Tromp, Wort und Satz. Ein Bündel deutscher

Uebungen zum Erlerhen der gebrauchlichen Wörter und Ausdrücken der Alltagssprache für Gymnasien, Höhere Burgerscholen, Lehrerseminare, und andere Lehranstalten. 607.

— . — Dr, S. D. van Veen, Eene eeuw van worsteling. Overzicht van de geschiedenis van het christendom in de 19e eeuw. ie stuk. 662. !■-■.;

. — Mr. A. D. W. de Vries en mr. F. J. G. vanTricht,

Geschiedenis der wet op de ouderlijke macht en de voogdij (6 Febr. 1901, BI. no. 62). Verzameling van regeerings-Ontwerpen, gewieselde stukken, gevoerde beraadslagingen enz. met enkele korte kantteekeningen en register. 185, 311, 478, 663.

_ . — J. van Wageningen, Aanteekeningen op de Cebetid

tabula. 663.