is toegevoegd aan je favorieten.

Nieuwsblad voor den boekhandel jrg 70, 1903 [Index]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

böekbeoordeelingën.

ii

KluWER (/e. E.)- — E- BEEN, Handleiding voor het onderwijs in

handenarbeid. 657. . , . • _ a. ten Bos N.Jzn., De hoofdbegrippen over electn-

cite . 4 (Jolenbrander, Nieuwe leerwijze voor het eerste onderwijs in lezen. Leesboekje en Handleiding. 319.

, , Recht op het doel af. Een eenvoudige, gemakkelijke en natuurlijke methode voor het aanvankelijk leesonderwijs^ 3H?storische noodzakelijkheid van de invoering van den handenarbeid. 319.

. _ d. v. d. Meülen en J. H. Colenbrander, Blijde

Loosjes vincent.

Kleuters. 54". . , . _ e. A. L. Quadekker, Het paard. Zijn lichaamsbouw en

inwendige organen. 3e druk. 540. . _ m. H. Bommel, Tien nieuwe kinderspelen voor ae

bewaarscholen. 400, 657.

p Soeren, Het teekenen voor de hoofdacte. 320.

KOCH (J.' W. N.). — Lodewijk mulder, Losse schetsen uit mijn

reisdagboek. 540.

Kok (J. H.). — J. Bavinck, De algeheele heiliging van de geloovigen, de wensch van den dienaar des Evangelies. 320.

. _ De Heidelbergsche catechismus in 59 leerredenen verklaard. 320, 400, 540.

e. Bettex, De Bijbel Gods Woord. 400, 54°-

' , De schepping. 2e druk. 540.

' _ Johannes Calvijn, De profetien van Ezechiel verklaard. Naar de uitgave van het corpus reformatorum. 54°. °57-

, Institutie of onderwijzing in den cnristelijken

^godsdien^t. 3,20,g400eTi paulus> eerste brief Mn de

Corinthiërs. 320.

H. Hoekstra, Bewaar het pand. 320.

( Bijdrage tot de kennis en de beoordeeling

van het chiliasme. 4°°, 54°- , .. , ,

. De volheid des tijds. 657.

:| _ c. Lindeboom, Onze gereformeerde jongelingschap op

den dorpel der twintigste eeuw. 320.

. _ Titel-register op De Heraut, no. 1-1300. 320.

. B. wielenga, Moderne ascese. 320.

Km ff (G) & Co. — I. A. van der Chijs, Het middelbaar schoolonderwijs te Batavia gedurende de eerste helft van de .7e eeuw 320

. _ pH. Laoh, Iets over de aetiologie, prophylaxis en

teraphie der beri-beri. 320, 400, 540.

e. J. Voute, De bloementuin. 400.

Koster (Gebr.). - Arnold Huisman, Goud. Tooneelspel. 320,540.

Land Ezn. (A.). — Mevr. N. C. Hopman-Kwast, Feestlied voor

den koninginnedag. 54°Lange (P. de). — J. acquov, Cameraarsrekenening van Deventer

6e deel 400.

LANGïNHUYSEH (C. L. van). - G. F. J. Douwes, Staatkundige ge-

schiedenis van Nederland 1849-'898- 657_ £ Vv*. Moes, De Amsterdamsche boekdrukkers en

uitgevers in de 16e eeuw, afl. 5. 320. Langenhuijzen (Gebr.). - J. F W.CosRAD,HetSu«l»nMl.(naM

de nagelaten papieren van den overledene beweikt door R. A.

van Sandick). 540. Leeuwen (J. W. van). - H. j. Bartels, Toelatingsexamen van

hoogere burgerscholen cn gymnasia. 320.

_ h Ermann S. J., Pilatus. Wat is waarheid? 320.

' _ F. hendrichs, H. J. A. M. Schaepman. 320.

'. _ a. Laudy, Jan Rap & Co. 40°, 45°-

' Zwervers. 320, 400, 540.

\ _ l. Peters, Het laatste woord (?) over Thomas van

^Kempen. 4"».^^ ward, Een klein gemoedsbezwaar. 320. Leitfr-NlJPELS. - P. A. v. Hasselt, De geschiedenis van het

klooster der kruisheeren te Maastricht. 540. LittoOY (D. A.). — A. Littooy, Het recht en de macht deroplei-

dingsquaestie. 320. I ondt (H H ). — I. h. Meerwalüt, Pidan of de strijd van het ' licht tegen de duisternis in de Bataklanden. 320.

"C B A. E. L. W. ROMER, De verwachting des levens.

Maandschrift. 320. Loodjes (Erven). - A. H. J. Merens, Over het onderzoek naar

den invloed dronkenschap op de criminaliteit. 320. , _ Teyler's Theologisch tijdschrift. 320.

P. J. Bos, Leerboek der algebra. 540.

1 oiriHrasd bii het aanleeren der vlakke

meetkunde. 54°; ^ c,[ap1,ei.le.roobol, Bartje. 320.

- _ T w. CoWAN, Handleiding bij de moderne bijenteelt.

320. 400. ^ ^ y jSSELTj De ontwikkeling van ons

~rijSSWe!!\S^ef VAn'Gogh-KaULBACH, Drie sprookjes. 320, 540. ' _ aletta Hoog, Een gelukkig viertal. 657. ' _ thérèse Hoven. Rudenoord. 540. .

• _ A 1 W Koolemans beijen, De nieuwe militaire

~le~™tten én de oud-minister Seyffardt, ter overweging aangebTdeTaanalle voorstanders van verkorten oefeningst.jd. 320. biden aan . ^ een kleine stad. 657-

ZZ— - Kath LeopÖld en Henr. Dietz, Ons Ihu.s, geïllustreerd' maandschrift voor kinderen van 7- 9 j^if^o w

Sophus Mighaëlis, Giovanna en Aebelo. 320, 540.

" _ poi de Mont, De Amman van Antwerpen. 400, 540.

' — Arie van Veen, Een domineesvrouw. 320, 400.

ZotJyIs" L. van) - C. S. a'dama v. Scheltema, Levende steden. 4co, 540, 657.^ ^ bfen, Langs den stormvloed. 320. ' _ i The history of a dutch boy. 54°. °:>7-

' _ nelly Bodenheim, In Holland staat een huis. 657.

; _ f. domela Nieuwenhuis, De geschiedenis van het

socialisme. 320. , Typen. 400, 540.

; _ Jacobus Doncker, Een wraak of de nieuwe Beurs

vm, A^rterdamj 4q& ^ ^ ^ de lagere scllool, met

J!^!U111hmi!1K Eben, Uit de gedenkschriften van een school-

ion?en. 6;7.

_g_!_4 1 herm Heijermans Jr., Ora et labara. 657, 657.

' _ iDA Heijermans, Vertellingen van de maan 320.

; _ c. hille Ris LamberS, De ascese en hare waarde

voor leven en maatschappij. 320.

. _ j. m. Hoogvliet, Lmgua. 400, 540.

' _ Ioan, Kinderuurtjes. 657.

, ' _ henri Li jhten berger, Nietzsche's philosophie. 6^7.

" _ |,c. van Looy, Feesten. 320, 540.

' _ p h van Moerkerken, Modron. 540-

" _ kW Oppel, Het boek der ouders. 657.

' g. Polvliet, Amsterdim in 1672. 320, 400.

' _ p' Poot, Practisch rekenboek. 657.

" _ iÓannes Reddingius, Beeld en spel. 657.

' — ria Gelmi, De reis na ir Hedonië. 4C0, 540, 657.

; _ e Riepma, Leiddraad voor de kennms van bouwmateri^n.^20 657. R jR„ Onze keuken. 32°.

' _ e M Vaik-Heijnsdijk, De vegetarische keuken. 320.

'_ WH Vliegen, De dageraad der volksbevrijding. 320,540.

opvoeders, leidslieden en voorgangers van ons volk, naar aanleiding van de gebeurtenissen dezer dagen. 320, Luyt (A L.). - K. Bottema, Voor de landjeugd. 657.

jongen- 6J7-p H E|JDMAN jR.( Leerboek der chemische techno-

M.

— Mr. S.

i,„ „ TrvT rfvordering der bouwkunst.

volksgezondheid. 4°°- Airfrs S 1., Geschiedenis van het

1'obtention du «J>»^ ^jÏÏ^da franyüs. Cours d'études a

" ' " . ' r,-.narent leur examen de francais. 320.

1'usage de ™» 'Welwillendheid. 540.

" Z j. m. Pertner, Vrij onderzoek en katholieke weten¬

schap. 4co- peters R. K. PZ-, Thomas van Kempen. De nav°'ëing ™njChYiStRuC3KE°voRSEL, Schoolbibliotheek van fransche schrijvers. 54°- A SoESMANi Beknopt leerboek der algemeene geschiedenis. 54°-