is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwsblad voor den boekhandel jrg 70, 1903 [Index]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I

38

boekbeoordeelingen,

Ykema (Joh.). — J. Krijnen, De jonge lezer. 323.

. • L. van Lier, Oefeningen bij het hygiënische spreken

en bij het stamelen. 340.

. , Oefeningen voor stotteraars. 340.

. , Spreken en spraakgebreken. 340.

■ . — F. P. H. Prick, Ons onderwijs in moderne talen en

haar letterkunde 546. ■ . — H. Raadersma Lzn., De toetssteen, rekenkundige

vraagstukken. 665. . , Rekenboek voor de lagere school. 340.

z.

Zalsman (G. Ph ) — E. de Boer, Meerder dan Salomo of: een getuige tegen dit geslacht. 546.

. — W. H. Gispen, Rechtvaardig voor God. 546.

. — J. A. James, Bestuur en aanmoediging. 546.

. — L. Lindeboom, De leiding des heiligen geestes onmisbaar voor de echte studie der theologie. 340, 423.

. — E. F. H. Wolff, Betlehem-Ephrata. 423, 546.

. — L. van Zuylen, Uit de school geklapt. 546.

. — L. van Zuylen en Bart van de Veluwe, Iris, leesboek voor de christelijke school. 546.

Zendingsdrukkerij, Ermelo. — G. A. Alers, Nieuwe banen in de zendingspraktijk. 34c.

—. — Nederlandsch zendingsjaarboekje, voor 1903. 340.

Overgegane Fondsartikelen. A.

Admiraal (Aart), Zondagsviering. 36.

Ahn-de-Jongh (Louise), De beste keuze. 36.

Alberda (J J.), Schets der handelsgeschiedenis. 36.

Alphabetisch register der berijmde psalmverzen, vooral ten dienste

van predikanten. 36. Alphabetisch register van alle verzen van den Vervolgbundel op de

Evangelische Gezangen bij de Hervormde gemeenten van Nederland in gebruik. 36. Amicis (Edmondo de), Tusschen huis en school. 36. Anspach (Jac), De voormalige heerschap Malsen en het geslacht

van Malsen. 36. Asma (J. W.), De verzorging van jonge kalveren. 36. Asman (J. P.), Wraek en leafde. In historisch forhael üt de Fryske

skiednis yn de léste helte fen de 15de ieu. 36. , Odo Bothnia ef de Noarmannen yn Fryslan. Historisk

romantisk forhael üt de Fryske skiednis yn it foartste fen de

10de ieu. 36.

B. geb. T. (Mevr. van), Achter de schermen. Onthullingen uit onze ndeftige» kringen. 4 stukken. 36.

B.

baylé (Joh.), Een en ander over de Inquisitie. 36.

Bechger (A.), Henry Wadsworth Longfellow, literarisch-biographische

studie met een tal van Longfellows gedichten vertaald door J. J.

ten Kate. 36.

Beer (Taco H. de, Examen dressuur. Antwoord op de vraag »Hoe komt mijn jongen toch door zijn examen ?» Een woord over de voorbereiding tot cadet of adelborst. 36.

, Het onderwijs in de moedertaal. Betoog en werkelijkheid

in zake het onderwijs in de Nederlandsche taal op de scholen en op de examens 36.

, Het zedelijk element in de opvoeding. 36.

Beoefenaar (De) der rekenkunde. Tijdschrift voor hulp- en hoofdonderwijzers onder redactie van S. de Jongh Jz. 36.

Beoefenaar (De) der Wiskunde. Tijdschrift voor reken- en meetkunde. 36.

Berg van Dussen Muilkerk (W. E. J.), De refugiés in de Nederlanden, na de herroeping van het édict van Nantes. 36,

berkum (H. van), Avondsmaalroeping en avondmaalzegen voor lidmaten der Christelijke kerk en voor hen die het wenschen te worden. 4e druk. 36.

Besant (Walter), Een erfdochter. Uit het engelsch door Corletta. 2 dln. 36.

Bierens de Haan (Dr. D.), Overzicht der goniometrie en der vlakke

driehoeksmeting. 36. Boekeren (R. Koopman van), Eene weduwe met negen kinderen. 36. Boekeren (Mr. G. R. Voormeulen van), 1559 —1568. Schetsen uit

de geschiedenis van Neêrlands opstand tegen Spanje. Aan de

jeugd verhaald. 36. Bomhoff Hzn. (D.), Apecdoten en vertellingen ter vertaling in het

engelsch. 4e druk. 36. Boy-Ed (Ida), Afgronden des levens. Uit het hoogduitsch vertaald

door S. j. Andriessen. 36. Braddon (M. E), Een mysterie. Vertaald door mevr. C. A. La

Bastide. 36.

briot (Ch). Theorie der algebra door a. j Duyfjes. 2 dln. 36. Broms (C. E.), Een liederkrans. Poëzie. 36.

Broughton (Rhoda), Zigeunerbloed. Uit het engelsch door mevr. Van Heuvelinck. 36.

bruin (Servaas de), Luimige reislectuur in dichtmaat. (Ook bijzonder geschikt voor de openbare voordracht). 36,

BüCHANAN (robert), Trouw als goud. 39.

Bülow (M. E von), De familie Penreuth. Uit het duitsch door

A Th. C. Th. 36. Burow (Julie), Vrouwenroeping. Woorden van ernst en liefde aan

hare zusters toegewijd. 36. BüSCH (F.), Aardrijkskunde. Leer-leesboekje voor de hoogste klasse

der lagere scholen. 36. Byr (Robert), Edwiesen. Uit het hoogduitsch vertaald door S. j.

Andriessen. 36.

, In 't gebergte van Rumenië. Uit het duitsch door j. W.

Klappert. 2 dln. 36.

c.

CLEEF Jzn. (P. M. van), Handboek ter beoefening der boekdrukkunst in Nederland. Voorafgegaan Van eene beknopte geschiedenis dezer kunst. 36.

Clemens, Kritiek van een radicaal op Karl Marx. 36.

Coens (M.) (W. L. Penning Jr.), Schakeering. Poëzie en proza. 36.

, Tienden van den oogst. Gedichten. 36.

Communie (De van Parijs in het jaar 1871. Een stem uit het verleden aan het heden. 36.

Coronel (Dr. S. Sr.), De bewaarschool. Haar verleden, tegenwoordige toestand en hare toekomst. 36.

, De gezondheidsleer der school en van het schoolkind.

Practische handleiding voor allen, die in betrekking tot de school en de opvoeding staan. 36.

, Grondbeginselen der ontleed- en natuurkunde van den

mensch, in verband met de ontwikkeling van het kind. Handleiding ten dienste van kweek- en normaalscholen, inzonderheid voor bewaarschoolhouderessen. 36.

■ , De tien geboden der gezondheidsleer. 36.

Croll (c), Afgedrongen van den bodem des rechts. Toespraak met officièele stukken toegelieht. 36.

Cromjongh (J. K. A.). Beknopte handleiding voor de gymnastiek. 36.

D.

Delinotte (L. Paul), Manuel de littérature francaise. Histoire

abrégée de eette littérature depuis son origine jusqu'a nos jours 36. DEL1TZSCH (Dr. F.), Kritisehe studiën over de vijf boeken van Mozes.

Uit het hoogduitsch vertaald door F. W. Stutterheim. 36. DÉLY (l.AMBERT), Fransche brieven ten behoeve van hen, die zonder

onderwijzer de fransche taal willen leeren. 36. DlELS (M.), Klassikale taal- en stijloefeningen voor de middelklassen

der volksschool. 36. DlOSKORIDES, Roskamtonen. Honderd rijmen. 36. Disraëli (Benjamin), Sybil of de twee klassen. 36. Domela Nieuwen huis (F.), Algemeen stemrecht in beginsel en

toepassing. 36.

•, Twee boeken der Koningen. Volksuitgave. 36.

Domela Nieuwenhuis (Mr. j.), De preventieve hechtenis. 36. Doyle (A. Conan), De firtra Girdlestone. Uit het engelsch door

C. Baarslag. 36.

DRABBE J.), Neerland's kracht. Titn brieven over de defensie. 36. Duyl (A. G. C. van), Mooi Mieke. Met eene oorspronkelijke ets

van Mej. Thérèse S:hwartze naar hare schilderij. 36. Dijkstra (Waling) en G. Colmjon, Friske winterjüne-nocht. Foar-

drachten in rlm en onrim. 36.