is toegevoegd aan je favorieten.

Nieuwsblad voor den boekhandel jrg 70, 1903, no 1, 02-01-1903

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NIEUWSBLAD VOOR DËN BOEKHANDEL

S

BE TABEBJWAMIEÏÏj,

VOLKSUITGAVE MET ZES , * , FIJNE, GEKLEURDE PLATEN.

UotfM MeiMyaonn ötf E*raëh door l. schouten Hzn.

Om den Boekhandel in de gelegenheid te stellen nog eenigen tijd met dit uitnemend verkoopbare boek te werken en zonder risico een zeer aanzienlijke winst te maken, zal ik de aanbieding nog zes weken laten gelden.

Tot den «*» Februari kan alzoo met opklimmend rabat op de bekende voorwaarde worden bestem n.i..

bij minstens 5 Ex. met 30 pCt, bij 10 Ex. met35pCt, bij 20 Ex. met 40 pCt, bij 40 Ex. met 45 pCt. en br, 75 Ex. met 50 pCt. rabat. I)e partlc. prys van het complete werk, GEBONDEN, zoowel als van de uitgave in AFLEVERINGEN, met premieband f , Ql

Prospectussen zijn in ruimen ge.tah beschikbaar.

„mT,,N : TJ. A. UAAiïir-iN, uitgever.

ROTTERDAM, pr° Januari 1903. " s

Ondergeteekende verzoekt heeren Uitgevers van Werken op het gebied van alcoholisme en drankbestrijding , volksgezondheid, woningvraagstuk , volksvoeding en aanverwante onderwerpen, hem geregeld een exempl. hunner nieuwe uitgaven te willen doen toekomen ter aankondiging of bespreking in het Tijdschrift van den Volksbond, vereenieine tegen drankmisbruik. [30] amersfoort. [4°94] G. J. SLOTHOUWER.

Aangeboden, onder het Nr. dezer Advertentie: Bredee's Fam.kal. met 50%; Scheurkal. Uit de font. des heils a 17 ct.; Neerbosch' a 28 ct.; Alm. v. hart en huis a II ct.; Bavinek, Roeping en wedergeb. met 30°/o (banden 20°/0). Met 4o%: Kuiper, Godsd. en kerkel. leven, 2e dr., 111 afl.; Penning, Oorlog in Z.-A., in afl.; Siegfried, Joodsch leven; Enka, Vereenigd; Henr. Bredius, Agnes; De Haas, Beter dan dicht goud; H. W. S.,Nieuwe liederenbundel. [34l

Terugzending Commissiegoed.

Wegens totaal gebrek dringend terugzending verzocht van de comm.-ex. mijner samenspraken: Toxopeus, Voor de Rechtbank, Bokma, Overwonnen en toch overwinnaar, Bokma, Goede Avond, Otterloo, Tantes Verjaardag.

Emmen (Dr.). [31I W. TEN KATE.

T■ J- BORGESIUS, Sappemeer, zoekt, nieuw Ingenaaid :

Naeff, In mineur; Hall Caine, De eeuwige stad; Gogh, Mammon; Noordwal, Intra nos; ld., Ursula Hagen; Karmarsch, Handboek metalen / 3.50 (desnoods oud ex.); Maclaren, Van lang vervl. dagen; Nouhuys, In kleinen kring; Swarth, Gedichten; Haeckel, Uit Insulinde; Perk, J. Perk geschetst; Lund, Sterrenhemel; Streuvels, Langs de wegen; Deyssel, Prozast.; ld., Opstellende bdl.; PM Ap. Munt Tnl. noezie: Gorki, Gordeieff;

Coopman-Scbarpé, Gesch. Vlaamsche letterk., in afl.; Ball, Ontstaan der Aarde; Drijver, Mozaïek; Paul Kruger, Gedenkschr.; Lingbeek, Gezondheid, in afl.; Lohman, Vrouwenliefde; Pierson, Uit verspreide geschriften; Van Hall, Dichters ƒ r.25; Van Eeden, Lioba; Goekoop, Hilda van Suylenburg / 1.—; Nouhuys, Uren. Aanbieding keerend per post. [32]

(jTevraagd, onder het Nr. dezer Advertentie:

Beets, Camera 1888; ld., Gedichten 1889; Bellamy, Gedichten; Bijns, Refereinen. Rott. 1876; Bilderdijk, Brieven, 5 dln.; Taal- en dichtk. en Nieuwe verscheidenheden, 8 dln.; Bogaers, Dichtwerken; Brandt, Leven v. Hooft; ld., Leven van Vondel; ld., Poezy, 3 dln.; ld., Veinzende Torquatus; Bakh. v. d. Brink, Studiën, 4 dln.; Coster, Werken 1883; Van Deventer, Holl. belletrie; Van Effen, Holl. Spectator, 2e dr.; Feith, Dichtwerken, 12 dln.; Feith, Bijdragen kunsten en wetenschappen, 22 dln.; Heinsius, Vermak, avonturier; Helmers, Holl. natie, ie dr.; Id., Nagelaten gedichten 1S23; Huygens, Gedichten, dl. 5—eind of kplt.; Jonctijs, Roselins oochies 1877; Kalff, Studiën over Ned. dichters ; Kinker, Gedichten 1843; Loots, Gedichten; ld., Nieuwe en nagelaten gedichten; Luiken, Werken 1890; Pels, Didoos dood; Poirters, IJdelheyt des wereldts; Potgieter, Werken (behalve Schetsen en verhalen, Poezy, Krit. studiën) en Brieven aan Huet; Spiegel, Hertspiegel; Staring, Gedichten 1862; Starter, Lusthof 1864; Tollens, Gedichten; Roemer Visscher, Uitgelezen brabbeling 1851; ld., Sinnepoppen 1678; Westerbaen, Gedichten 1672. e [33]

Aangeboden, a contant m. 50%, onder het Nr. dezer Advertentie, alles gebonden en nieuw: Ehrlich, Beroemde pianisten; Wagenvoort, Van Rome naar Jeruzalem; Van Dissel, Deutsche Dichter und Prosaiker; Van Hoogstede, Vrouwenwerk; Hazewinkel, Algem. en Vaderl. gesch.; Van Wolzogen, Derde geslacht; Ethel Mac. S., Als kaf v.d. wind; v. d. Loo, Om leven en vrijheid; Wagner, Natuurl. historie; de Pierres, Litt. franc. 19e siècle; Priem, Meta; Netscher, Karakters; Betz, Fransche hof vroeger tijden; Hugenholtz, Eng. reader; lansen, Het kind; Jorissen, Overzicht alg. gescb.

[35]

Gevraagde Boeken.

V001 leden IO ets. per regel, voor ni et-led en 20 ets. per regel, bij vooruitbetaling te voldoen in daartoe verkrijgbaar gestelde bons.

1 Weekblad v. zuivelbereiding, ie-8e jrg.

2 Weekblad v. h. recht, 1899. Nr. 7358, 7360.

3 Corelli, De ware christen. Geb. N.

4 Illustration francaise, no. 1902. Zind. gel.

5 Sienkiewicz,Quovadis.Ie ed.geb.2gr.bdn.Oerlem.

6 Van Dale, Groot woordenbk. d. Ned. taal. N.

7 Oosting, Pract. handelswoordenbk. N.

8 Staatsblad, ed. Van Goor, 1894-1902-.

9 Baekelmans, Marieke v. Nijmegen. Quint, Arnh. 10 Van Reyn, Beschr. Rotterdam, II.

11 Falkland, Schetsen, oe dqi. (

12 Hofmeyr, Zes maanden bij de commando s.

13 Smit, Vriend Bart.

14 Reijneke v. Stuwe, Loop der dingen. 2 ex.

15 De Meester, Allerlei menschen.

16 Mereschkowski, Julian Apostata.

17 Ten Klooster, Landbouwkrt. v. Nederl.

18 Staring, Geolog. krt. v. Nederl.

19 Morre, Burgerl. bouwkunde.

20 Eigenhuis, Beproefden.

21 Kropotkin, Gedenkschriften.

22 Rotterd. jaarbkje. Versch. jrgn.

23 Levende dieren d. wereld. In afl. Smit, Hengelo.

24 De Tijdspiegel. 2 a 3 mndn. na verschijning.

25 Kardec, Geschiedenis v. h. spiritisme.

26 O. Testament, uitg. d. Oort. N. Duinker.Aanb.p.p.

27 Persoonl. magnetisme, ed. Dalmeyer.

28 Land, Burgerl. wetbk. verklaard. ) Peereboom,

29 Diephuis, Ned. burg. recht, 13 dln.) Breda. _

30 Hofmeyr, Zes mianden bij de commando s,

LICHTDRUK voor: Recl., Illustr. v. prachtw., catal., briefk. m. stadsgez., n. schild, photogr. aquar. teeken. enz. Monsters en prijsopg. na aanvr. GEBR3. VAM RIJKOM, Amsterdam. [3&1

A angeboden, a contant met 40°/0, onder het Nr. dezer Advertentie, alles gebonden en nieuw :

Bos, Bekn. leerbk. plantkunde; Mendes da Costa, Tooneelhennneringen; Flammarion, Vergaan der wereld; Haeckel, Uit Insulinde; Schimmel, Sinjeur Semeyns, 2 dln.; Chapelle Roobol, Schuld; Bosboom, Media Noche (ƒ 1.50); v. Wildenbruch, Invidia; Robert, Gramm. franc.; Duyser, Nederl. letterk.; Van Noppen, Leerbk. aardrijkst.; Van Deyssel, Verzam. opstellen, ie bdl.; Lonise B. B., Leonie; Lyall, Stoere Noorman.

Met 35°/o :

Quérido, Levensgang; Serv. de Bruin, Fransen woordenboek; Stoett, Nederl. spreekw. verklaard; Calkoen, Plantenatlas ; Zwier en Jansma, Het teekenen naar vl. figuren ; Wittstein, Fünfstellige Tafeln.

[37]

G

evraagd, onder het Nr. dezer Advertentie, alles ingen. en nieuw:

Vlerk, Reisontm.; Koopm. v. Boekeren, In de kooi; Pierson, Intimis; Perelaer, Borneo van Zuid tot Noord; Haverschmidt, Fam. en kenn.; Perk, Ged.; Bosb. Touss., Maj. Frans; Couperus, Eline Vere ;Guido Gezelle, Bloeml.; N. D. Rundschau (gel.).

[3 81

t_Xevraagd, onder het Nr. dezer Advert., nieuw, ingen.: Delon, Gesch. van een dorp vóór Fr. rev.; Marx, Econ. theoriën, vert. Ankersmit; Henry George, Vooruitgang en armoede; Huygens, Barthold Meryan; Paap, Jeanne Colette; Van Gogh-Kaulbach, Tragedie; Multatuli, Max Havelaar; ld., Woutertje Pieterse; Zola, Arbeid; Goekoop, Hilda v. Suylenburg; Braun, Vrouwenkwestie; Quérido, Levensgang; Habbema, Kamertjeszonde; Alle nrs. Intern. Bibliotheek (Van Looy). Aanb. s. v. p. per post. [39]

M. HAMSTRA, te Harlingen, vraagt, per post, aanbieding van

Het O. Testament door A. Kuenen, Hooykaas e. a., bew. door dr. H. Oort, 2 dln., geb. in linnen. Plasschaert, Bekn. leerbk. der burgerl. en waterbouwkunde, geb.

Nieuwe romans, gel. kan dienen. [40]

HöVEKER & WORMSER, Amsterdam, Kalverstraat 154, zoeken 1 of meer ex. van

oud Holl.-Rom. rechtsgeleerde werken, o. a. van V. d. Linden, V. d. Keessel, Loenius, Hugo de Groot, Bynkershoek, v. Zijl, Holl. en Utr. Consultatien enz. Nauwk. schriftelijke aanb. met opgave van jaartal en wijze van binding. [41]

Soliede Uitgever, veel werk, zoekt een drukker, in staat net drukwerk als Romans en Tijdschriften, geregeld af te leveren.

Aanbiedingen, met prijsopgave per vel, letterproef, enz., worden ingewacht onder het Nr. dezer Advertentie a. h. Bureau v. d. Blad. [42]