is toegevoegd aan je favorieten.

Nieuwsblad voor den boekhandel jrg 70, 1903, no 2, 06-01-1903

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

wenschen te incasseeren, gelieven mij de door den curator hun toegezonden kwitantiën te doen toekomen.

P. R. BROESE, Prov. Correspondent voor Utrecht. Utrecht, 5 Jan. 1903.

Bij de Commissie tot regeling van het Vertalingsrechi zijn sedert de laatste opgave ingekomen:

MUTHER, RICHARD, Lucas Cranach. (Die Kunst, berausgegeben von Richard Muther, Band I), Berlin 1902, op 24 December 1902, door E. L. E. van Dantzig, te 's-Gravenhage.

HARDER, A., Im Wunderlande Italien. Reisen und Studiën deutscher Jünglinge. Bielefeld und Leipzig 1902, op 2 Januari 1903, door J. W. Wolff, voorheen Joh. H. W. Kreunen, te Deventer.

CAPUS, ALFRED, Qui perd gagne. Douxième édition. Paris 1900, op 2 Januari 1903, door Abrahamson & Van Straaten, te Amsterdam.

KYNASTON, E. R., Obst für Alle. Rudolstadt, op 2 Januari 1903, door de Firma C. M. van Gogh, te Amsterdam.

PRYDZ, ALVILDE, Det lovede land. Köbenhavn

1902, op 2 Januari 1903, door de Firma C. M. van Gogh, te Amsterdam, ten behoeve van Vincent Loosjes, te Haarlem.

DIXON, THOMAS, The Leopard's spots. A romance. London 1902, op 2 Januari 1903, door Kirberger & Kesper, te Amsterdam, ten behoeve van Vincent Loosjes, te Haarlem.

RAY, CHARLES, The life of Charles Haddon Spurgeon. Uit: Sunday Magazine, 1903 Part I en volgende, op 3 Januari 1903, door D. A. Daamen, te Rotterdam.

EDGE, K. M , Ahana, Fourth edition. London,

1903, op s Januari 1903, door de Firma C. M. van Gogh, te Amsterdam, ten behoeve van Joh. Enschedé & Zonen, te Haarlem.

Der Kleine Cohn auf Reisen. Eine lustige Reise utn die Erde. Von » * „ . Dresden-Niedersedlitz, op 5 Januari 1903, door J. C. dalmeyer, Uitgever, te Amsterdam.

HILTY, Prof. Dr. C., Glück. 3 Bde. Leipzig und

Frauenfeld 1900—1901, op 5 Januari 1903, door J. C. Dalmeyer, Uitgever, te Amsterdam.

Bericht :

Aangezien het gebleken is, dat het op 24 December 1902 aangeteekende werk BANG (HERMAN), Sommarnójen eene zweedsche editie is van het op 25 November 1902, door de Firma Valkhoff & Co, te Amersfoort aangeteekende boek BANG (HERMAN) Sommerglaeder, is de eerstgenoemde aanteekening geroyeerd.

Namens de Commissie: Amsterdam, Vincent van Gogh,

6 Januari 1903. Keizersgracht 409.

NIET OFFICIEEL GEDEELTE

Nieuwe uitgaven in Nederland.

Aarde, De, en haar volken. Geïllustreerd volksboek. 39e jaargang. [Met bijblad: Op den uitkijk, 8e jaarg.]. 1903. No. 1. Haarlem, H. D. Tjeenk Willink & Zoon. Gr. 4°. [31x23].

Per jrg. (in 52 nrs.) ƒ 5.20, fr. p, p, ƒ 5.80 » » (» 12 afl.) u 5.20

Annuarium der roomsch-katholieke studenten in Nederland, anno domini 1902. Leiden, G. F. Théonville. 8°. [i95Xi4|. (527 blz., m. portr.).

ƒ 1.90; geb. ƒ 2.40 Ball, Rob. S.: Het ontstaan der aarde. Voor Nederland bewerkt door dr. B. C. Goudsmit. Zutphen, W. J. Thieme & Cie. 8°. f23x155]. (111,428 blz., m. afb., 1 portr. en 3 pltn. in kleurendr.).

ƒ 4.80; geb. ƒ 5.40

Beroepswet, De, met inleiding, aanteekeningen, algemeene maatregelen van bestuur benevens den tekst der ongevallenwet 1901, door mr. J. M. A. Roelants. Met alphabetisch register. Groningen, J. B. Wolters. 8°. [25 x 16=]. (XVI, 264 blz.). ƒ 2.25

Bladen, Wetenschappelijke. Geschiedenis, maatschappelijke belangen, natuurwetenschappen, letterkunde. Een bloemlezing uit buitenlandsche tijdschriften, voor Nederland bewerkt onder toezicht van prof. W. Koster en dr. A. van Oven. 1903. Afl. 1. Haarlem, H. D. Tjeenk Willink & Zoon. 8°.[25Xi6]. Per jrg. (12 afl., 4 dln.) ƒ14.40

Blink, Dr. H.: Drenthe van 't verleden tot heden. Hoogeveen, C. Pet. 8°. [19X135]. 2 stkn. (IV, 70 blz., m. 2 pltn.; IV, 76 blz., m. 2 pltn.).

Elk stukje ƒ -.30

2 stukjes in één bd. » -.60

Boek, Het, voor jonge moeders, zie: Walker, Dr.

med. Jane H. Borgesius, Mr. H. Goeman: De school in den strijd

tegen het drankmisbruik. 2e druk. Haarlem, H.

D. Tjeenk Willink & Zoon. 8°. [245Xi6]. (55

blz.). ƒ -.25

Overdruk uit „Vragen des tijds,,. 50 ex. a ƒ-.15: 100 ex. a A-.12'.

Courant, Kerkelijke. Weekblad voor de nederlandsche hervormde kerk. Gedeeltelijk ten voordeele van het synodale weduwenfonds. Jaargang 1903. No. 1. (2 Jan.). Leiden, Boekhandel en Drukkerij vrhn. E. J. Brill. Fol. [50X33].

Per jrg. (52 nrs.) ƒ 6.50 Afz. nrs. s> -.15

Detective, De. Avonturen van de amerikaansche detectives de oude en de jonge Wilson. 's-Gra-

venhap-e. A W. Secrhoer Gr. X° f275x iq5"1.

Per nr. ƒ -.10

i. De Wilsons en het geheim van de bank. De opsporing van het gestolen millioen. (32 blz.).

Eeuw, Onze. Maandschrift voor staatkunde, letteren, wetenschap en kunst, Red.: P. J. Blok, P. D. Chantepie de la Saussaye, G. F. Haspels, E. B. Kielstra, K. Kuiper, jhr. H. Smissaert, W. van der Vlugt en jhr. B. H. C. K. van der Wijck. 3e jaargang. 1903. Afl, I. Haarlem, De Erven F. Bohn. 8°. [25X i65J. Per jrg. (12 afl., 4 dln.) ƒ 15.-

Eigen Haard. Geïllustreerd volkstijdschrift. Red. : Jer°. de Vries, dr. E. D. Pijzei, dr. E. van der Ven, jhr. B. W. F. van Reimsdijk 29e jaargang.

1903. No. I. (3 Jan). Amsterdam, Naaml. venn. »Het tijdschrift Eigen haard». Gr. 8°. [31x23]. Per jrg. (52 nrs., 24 afl.), fr. p. p. ƒ 6.50 Band » -.85

Fortuyn, J. A.: De ongevallenwet en de beroepswet. De hoofdbepalingen voor de arbeiders. 2e, vermeerderde druk. Amsterdam, J. A. Fortuyn. KI. 8°. [i65x 11]. (20 blz.). ƒ -.05

25ej,/i.-; 50 ex. ƒ1.75; 100 ex. / 3.25.

Fris, G. W.: zie : Voor den coupé. Gids, De. Red.: W. G. C. Bijvanck, C. Th. van Deventer, J. N. van Hall, A. G. van Hamel, A.

A. W. Hubrecht, W. L. P. A. Molengraaf! en R. P. J. Tutein Nolthenius. 67e jaargang, (IVe serie, 21e jaargang). 1903. Afl. 1. Amsterdam, P. N. van Kampen & Zoon. 8°. [24XI45].

Per jrg. (12 afl., 4 dln.) ƒ 15.—, fr. p. p. ƒ 17.80 Afz. nrs. » 1.50

Verbeterde prijsopgave.

Haan, T. de: Handleiding voor den eierfabrikant. Rapporten van de landbouw-proefstations der Vereenigde Staten van Noord-Amerika in zake hoenderteelt. Verzameld en bijgewerkt. Utrecht,

B. Brugsma Azn. 8°. [205xi4]. (182 en 2 blz.).

ƒ 1.50

Hogendorp, Gijsbert Karei van: Brieven en gedenkschriften, uitgegeven door mr. H. graaf van Hogendorp. Dl. VII: 1825—1834.'s-Gravenhage, Martinus Nijhoff. 8°. [235 x 14]. (VI, 295 en xo blz.).

/ 3-25

Kalender voor het jaar 1903 en statistisch zakboekje voor de gemeente Amsterdam met een grafische voorstelling betreffende de temperatuur in 1902 en een uitvoerig register. Bewerkt door het Bureau van statistiek der gemeente. Amsterdam, Johannes Muller. 120. [i45xio]. (VI, 100 blz.). ƒ -.25

Kooien Fz., P. N.: Het openbaar en bijzonder lager onderwijs te Berlijn. 's-Gravenhage, T. C. B. ten Hagen. 8°. [23 x 15]. (XII, 119 blz.). ƒ-.75

Kuiper, J. W.: Oefeningen ten gebruike bij het onderwijs in den duitschen handelsstijl. Verzameld en van aanteekeningen voorzien. Groningen, Scholtens & Zoon. 8°. [20$ x 14]. (80 blz.).

ƒ-.80

Maandschrift, Elsevier's Geïllustreerd. Red.: mr. L. J. Plemp van Duiveland, F. Lapidoth, Ph. Zilcken. 13e jaargang. 1903. No. 1. Amsterdam, Uitgevers-maatschappij «Elsevier». Gr. 8°. [30X215].

Per jrg. (12 nrs.) ƒ 12.50; geb. (in 2 dln.) ƒ 15 —

Gratis bijvoegsel: Blink, Dr. h.: De bewoners der vreemde werelddeelen, arl. 3-6.

Verbeterde prijsopgave.

Mnemosyne. Bibliotheca philologica batava. Colleeerunt S. A. Naber. T. van I.ppuwpti T f r ivr

J. Valeton. Nova series. Vol. XXXI, pars I. Lugduni-Batavorum, E. J. Brill. Lipsiae, O. Harrassowitz. 8°. [235Xl5j. (116 blz.).

Per jrg. (4 'afl.). ƒ 5.25 Nederland. Verzameling van oorsponkelijke bijdragen van nederlandsche letterkundigen. Red.: mr. M. G. L. van Loghem. 55e jaargang. 1903. No. 1. Amsterdam, Loman & Funke. 8°. [24= x 16].

Per jrg. (12 nrs , 4 dln.) ƒ 12.50 Alz. nrs. » 1.25 Novellen-bibliotheek, Warendorf's. Amsterdam Van Holkema & Warendorf. 8°. [19x12]. '

Per nr. ƒ -.10 Per dl. (6 nrs.) ƒ -.60; geb. » -.90 No. 156. Parvus, Een dankoffer. (46 blz.). Parvus, zie: Novellen-bibliotheek, Warendorf's. Reisgids, Van Santen's Officieele, voor Nederland. Met binnen- en buitenlandsche aansluitingen. Dienstregeling der spoor- en tramwegen, stoombooten, enz. 38e jaargang. 1903. No. 1. Winterdiensten. Utrecht, Administratie van den Reisgids voor Nederland. J. van Boekhoven. KI. 8°. [i6x 10S]. Per jrg. (12 nrs.), m. zwarte krt. ƒ 1.50 » » » s> roode » » 2.40 Afz. nrs. ƒ-.15 en » -.25 Rey-Greeff, Mevr. De la: Herinneringen. Mijne omzwervingen en beproevingen gedurende den oorlog. Amsterdam-Pretoria, Boekhandel vrhn. Höveker & Wormser. 8°. [19X125]. (105 blz., m. 8 pltn.). ƒ -.90; geb. ƒ 1.25

Roelants, Mr. J. M. A.: zie: Beroepswet, De. Scholten, G. A.: Het lijnteekenen als voorbereiding voor het vakteekenen. Ie stuk (ie ge-

"ccllcJ' vooroetenmgen, meetkunstige werkstukken, penteekenen en lettervormen. Handleiding ten gebruike aan ambachts- dag- en avondscholen, teekeninrichtingen, h. b. scholen en voor zelfoefening. 2e druk. Tiel, D. Mijs. 8°. [24xi85J. (52 blz., m. fig. en 19 pltn.). ƒ-.75

Smits, H.: Het troetelkind der maatschappij. Dl. II. Amsterdam, D. Buys Dz. 8°. h05 x iJsi mi 272 blz-)- Kplt. (2 dln.) ƒ 2.40'

Spectator, De Nederlandsche. 1903. No. 1.(3 Jan.).

^""^""igc, mauiiius INljnon. 4". |28»X2l5|.

Per jrg. (52 nrs., m. 52 pltn.) ƒ12.—, fr. p. p. ƒ 12.60 Tijdschrift, Theologisch. Red.: H. Y. Groenewegen, L. Knappert, W. Brede Kristensen, W. C. van Manen, H. Oort en F. Pijper. 37e jaargang. 1903. ie stuk. Leiden, S. C. van Doesburgh. 8° t24 x 15]. Per jrg. (6 stkn.) ƒ 6.—

Titel-register op De Heraut. No. 1—1300, 7 December 1877—7 December 1902. Kampen, J. H Kok. 4° [24x19]. (84 blz.). ƒ2.25; geb. ƒ 2.90 Volksblad, Geïllustreerd, voor Nederland. (Met Bijblad). 17e jaargang. 1903. No. 1. (i'jan) Rotterdam, D. van Sijn & Zoon. Fol. [412x31].

Per jrg. (52 nrs.), fr. p. p. ƒ 2.— Voor den coupé. Utrecht, A. W. Bruna & Zoon. 8°. [195x135]. Per nr. ƒ-.10

Per dl. (6 nrs.) ƒ-.60; geb. » -.90 112. G. W. Fris, Een misslag, (45 blz.). [Walker, Dr. med. Jane H.]: Het boek voor jonge moeders. Uit het engelsch vertaald onder toezicht van en bewerkt door dr. G. C. Nijhoff. 3e, herziene en geheel omgewerkte druk. Haarlem, Vincent Loosjes. 8°. [20x135], (VIII, 206 blz.^ m- afb.). ƒ 2.50; geb. ƒ 2.90

Weekblad, gewijd aan de studie van het bovenzinlijke. Red.: C. de Jong Johzn. 18e jaargang. 1903. No. 1. (3 Jan.). 's-Gravenhage, J. S. Dijkhoff. Fol. [37SX25],

Per jrg- (52 nrs.), fr. p. p. ƒ 3.— Afz. nrs. » -.075

Weekblad, Sociaal. Red.: mrs. J. van Drooge en J. Limburg. 17e jaargang. 1903. No. 1. (3 Jan.). Haarlem, H. D. Tjeenk Willink & Zoon. Gr 4°. [315X235]. Per jrg. (52 nrs.), fr. p. p. ƒ 5.20 Afz. nrs. » -1.25