is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwsblad voor den boekhandel jrg 70, 1903, no 7, 23-01-1903

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

44

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

Weekbode, De, van de boekenmarkt. Nieuws omtrent boeken, kantoor- en bureau-artikelen, enz. ie jaargang, 1903. No. I. (14 Jan.). Bussum, Firma R. Los. Fol. [345x21=]. Z. p.

Wordt gratis en franco toegezonden aan ieder belangstellende.

Vervolg-afleveringen van boeken en tijdschriften.

Beyer en .Graef, Klaas Botha, de dappere Boerenzoon of het verraad van Ladysmith. Naar het duitsch door L. A. F. H. van Wouw. Afl. 9 Zutphen, Schillemans & Van Belkum. 40. [22X175]. (Blz. 129-144). Per afl. ƒ-.10

Brink, Dr. Jan ten: Geschiedenis der Noord-Nederlandsche letteren in de XlXeeeuw... Grootendeels herzien door den auteur, verder bezorgd en bijgewerkt door Taco H. de Beer. Afl. 14. Rotterdam, D. Bolle. 8°. [23x15=]. (DL II: blz. 145—192). Per afl. f -.20

Frenssen, Gustav: Jörn Uhl. Een familie-geschiedenis. Uit het duitsch vertaald door B. Canter. Afl. 4 en 5. Amsterdam, Van Holkema & Warendorf. 8°. [2ls X 16]. (Blz. 225-352). Perafl. ƒ -.50

Graef, zie: Beyer en Graef.

Husen, R. : Geschiedenis der hervorming in de 15e, 16e en 17e eeuw .. . Afl. 20 en 21. Doesburg, J. C. van Schenk Brill. Gr. 8°. [28 X 18]. (Blz. 609— 670, m. titel en inh. [X blz.]). Per afl. ƒ -.35

Ulfers, S.: Dagboek. Voor eiken dag des jaars een bijbelsche gedachte. Afl. 2. Rotterdam, D. Bolle. 8°. [22X16J. (Blz. 33-64). Per afl. ƒ-.15

Boeken, enz. in de Nederlandsche taal in het buitenland verschenen. Jossen, Maurits: Onthullingen over de Belgische omwenteling van 1830 voorafgegaan van een

Deknopt overzicnt van f rankrijks invallen in België. Antwerpen, De Nederl. Boekhandel. 8°. / i-5°-

Laenen, Jos.: De handel in de Nederlanden gedurende de XVIIIe eeuw. (Katholieke Vlaamsche hoogeschool-uitbreiding. No. 45). Antwerpen, De Nederlandsche Boekhandel. 8°. f -.125.

Vertalingen uit het Nederlandsch in de Duitsche de Fransche en de Engelsche taal.

Haspels, G. F.: Auf der Dillenburg. Aus »Vreugden van Holland». Uebersetzung. Dillenburg, Gebr. Richter. 1902. 8°, m. 2 Abb. u. 3 Taf. M. 1.20.

Heijermans, Herman: La bonne-espérance. Jeu de la mer en 4 actes. Adaptation francaise de Jacques Lemaire et J. Schurmann. Paris, Librairie théatrale. 1902. 180. 2 fr.

Melati van Java: Entlarvt. Novelle. Uebersetzt v. dr. B. J. Fr. Duimen, J. Horstmann'sche Buchh. 1902. 8°. M. 2.—; geb. M. 3.—.

Schouten, P.: Die Prinzipien der Lebensversicherungs-Mathematik. Aus dem Hollandischen übersetzt von T. Chr. F. Reach. Vorwort von Corneille L. Landré. Jena, Gustav Fischer. 1903. 8°.

Woude, Johanna van : A Dutch household. Translated from the Dutch by A. A. B. London, Digby, Long & Co. 8°. Geb. 3 sh. 6 d.

Nieuwste uitgaven ia het Buitenland.

FRANKRIJK.

Bellanger, Justin: Histoire de la traduction en France. (Auteurs grecs et latins ) Paris, Alphonse Lemerre. In-18. 1 fr. 50.

Berthon, Yves: Le pays qui parle. Poésies. Paris, Alphonse Lemerre. In-18. 3 fr.

Brunetière, Ferdinand: Discours de combat. Nouvelle série. Paris, Perrin & Cie. In-16. 3 fr. 50.

Charléty, S.: Histoire de Lyon, depuis les origines jusqu'a nos jours. Lyon, A. Rey & Cie. In-8. 4 fr.; rel. 5 fr.

Chasseloup-Laubat, Marq. De: Les marines de guerre modernes. Ouvrage illustré de 2 to dessins et photograv. dans le texte et de 15 photograv. hors texte. Paris, Librairie Vve Ch. Dunod. In-4. 15 fr.

Damad, Marianne: Rencontres. Nou velles. Paris,

Plon-Nourrit & Cic. In-16. 3 fr. 50. Du Bois, Albert: Beiges et Fran9ais. Roman. Paris,

Alphonse Lemerre, In-18. 3 fr. 50, j

t Dubois, L. Paul: Frederic le Grand d'après sa cor: respondance politique. Paris, Perrin & Cie. In-16. t 3 fr. 50.

■ Fournier, Capt.: La guerre sud-africaine. Tomell. Paris, R. Chapelot & Cie. In-8, av. 10 cartes et croquis. 6 fr.

Gheusi, P. B.: Sous le volcan. Roman. Préface de Camille Flammarion. Illustr. de Lelong. Paris, Ernest Flammarion. In-18. 3 fr. 50.

■ Gourdon, Georges: Chansons de geste. Poésies. Nouv. éd. Paris, Alphonse Lemerre. In-18. 3 fr.

Hermant, Abel: Cceurs privilégiés. Paris, Librairie

Paul Ollendorff. Gr. in-18. 3 fr. 50. Huguy, Ernest: Sonnets rustiques. Paris, Librairie

L. Borel. In-120. 3 fr. 50. Malteste, Henri: L'encens perdu. Poésies. Paris,

Alphonse Lemerre. In-18. 3 fr. Maugras, Gaston: La disgrace du duc et de la duchesse De Choiseul. Paris, Plon-Nourrit & Cie. In-8, av. des gravures hors texte. 7 fr. 50. Ostrogorski: La démocratie et i'organisation des partis pohques. Paris, Calmann Lévy. Gr. in-8. 20 fr.

Sainte-Beuve. — Lettres inédites de Sainte-Beuve a Collombet, publiées par C. Latreille et M. Roustan. Paris, Société Irancaise d'imprimerie et de librairie, aucienne Librairie Lecène, Oudin & Cie. In-18. 3 fr. 50. Slouschz, Nahum: La renaissance de la littérature hébraïque (174.3—1815). Essai d'histoire littéraire. Paris, Société nouvelle de librairie et d'édition. In-ib. 3 fr. 50. Suze, E. de: Institutrice. Roman. Paris, Calmann

Lévy. Gr. in-18. 3 fr. 50. Vignemal, H.: La chatne. Roman. Paris, Librairie Paul Ollendorff. In-18. 3 fr. 50.

Ter perse:

Bataille, Henry: Le beau voyage. (Poésie). Paris,

Eugène Fasquelle. In-18. 3 fr. 50. Beaume, Georges: Le pêché. Roman, illustré de 30 planches en couleurs p. G. Roux. Paris, Librairie Nilsson. In-18. 3 fr. 50. Bernard, Tristan: Un paresseux. Roman. Paris,

Eugène Fasquelle. In-18. 3 fr. 60. Coppée, Francois: Contes pour les jours de fête.

Paris, Alphonse Lemerre. In-18. 3 fr. 50. Guitton, Gustave: Le prix du sang. Roman. Paris,

Felix Juven. In-18. 3 fr. 50. Hanotaux, Gabriel, et Georges Vicaire: La jeunesse de Balzac. Balzac imprimeur et fondeur de carractères. Paris, A. Ferroud. In-8. av. 2 portr. 25 fr. Huguy, Ernest: Amour aux dames. (Roman de chevalerie). Illustr. de Marodon, Paris, Librairie L. Borel. In-12. 3 fr. 50. Lecomte, Georges: Le veau d'or. Roman. Paris,

Eugène Fasquelle. In-18. 3 fr. 50. Louijs, Pierre: Notre chair. Roman. Paris, Eugène

Fasquelle. In-18, 3 fr. 50. Maesterlinck, Maurice: L'injustice. Paris, Eugène

Fasquelle. In-18. 3 fr. 50. Matzeroy, René: Poupée dejoie. Roman, illustré. Paris,

Librairie Nilsson. In-18. 3 fr. 50; rel. 5 fr. Mendès, Catulle: L'argent de poche. Roman. Paris,

Eugène Fasquelle. In-18. 3 fr. 50. Mirbeau, Octave: Un gentilhomme. Roman. Paris,

Eugène Fasquelle. In-18. 3 fr. 50. Ohnet, Georges: Marchand depoison. Roman, Paris.

Librairie Paul Ollendorff. Gr. in-18. 3 fr.50. Reinach, Joseph: L'historie de 1'affaire Dreyfus.

Tome III. Paris, Eugène Fasquelle. In-8. 7 fr. Rosny, J. H.: Le crime du docteur. Roman. Paris,

Eugène Fasquelle. In-18. 3 fr.50. Rostand, Edmond: Premiers vers-: Paris, Eugène

Fasquelle. In-18. 3 fr. 50. Segonzac, Marq. De: Voyages au Maroc (1899— 1901). Av. 175 photographies (dont 10 hors texte) ■ et une carte. Paris, Librairie Armand Colin. In-8. 20 fr.

ülar, Alexandre: Un empire russo-chinois. Paris, 1 Felix Juven. In-18. 3 fr. 50.

BERICHTEN EN MEDEDEELINGEN, INGEZONDEN STUKKEN.

Julius Vuylsteke.

' Het Volksbelang van Gent, deze week met zes bladzijden verschenen, van welke de eerste in rouwrand, en met beeltenis van Julius Vuylsteke, is gansch en al gewijd aan den overleden Vlaming, . die het blad feitelijk heeft gemaakt tot wat het • is: het orgaan der Vlaamsche liberalen. ■ Der nekrologie en der hulde ontkenen we het volgende:

Het leven wilde maar niet scheiden van dien man van kracht en van wil. Eindelijk kwam de , dood hem verlossing aanbrengen uit al wat hij op

aarde heeft geleden. 1 Nu dat Conscience en Van Beers en Heremans . en Gezelle en Sleeckx en Benoit beurtelings zijn verdwenen, was Julius Vuylsteke de meest karak. ter volle en eigenaardige persoonlijkheid onder de nog levende mannen der Vlaamsche beweging. Met hem daalt een brok geschiedenis van het Vlaamsche volk, ja van den Nederlandschen stam ; in het graf...

Hoeveel gaven van geest en van hart had de ; natuur in hem vereenigd! Eéne gaaf had zij hem nochtans stiefmoederlijk geweigerd: de gave om gelukkig te zijn, de kans. Nooit heeft de grillige Fortuna dien somberen eerlijken man een oogenblik willen toelachen.

Door een samenloop van ongunstige omstandigheden en door eene ophooping van tegenslagen zoo talrijk en afgewisseld, dat zij, onder tien menschen verdeeld, nog ruim te veel zouden geweest zijn, is Vuylsteke's loopbaan, na eenige jaren van schitterenden glans, eene soort van tragische en onverdiende schipbreuk geworden.

Maar in zijnen goeden tijd heeft hij groote diensten bewezen en groote daden verricht.

Op de Gentsche Hoogeschool ontplooide hij het vlaamsch- en volksgezind vaandel van »'t Zal wel gaan», waarvan hij de stichter en inrichter was en dat de kweekschool van de liberale flaminganten voor geheel Vlaanderen is geworden.

Hij was niet de stichter, maar de hervormer en uitbreider van het Willems-fonds, waar hij vijf-en-dertig jaar lang, de ziel van was.

Herm. Heyermans' roman «Diamantstad» zal binnenkort bij den uitgever S. L. van Looy (Amsterdam) in 2 deelen verschijnen.

Bij de firma Alexander S. Meijer ('s-Gravenhage) zal binnenkort verschijnen eene vertaling van O. Se ide I's roman «Leberecht Hühnchen», een humoristisch boek in den trant van Fritz Reuter en van Julius Stinde.

De eerste aflev. van een Tijdschrift voor boeken bibliotheekwezen heeft »De Nederlandsche Boekhandel» te Antwerpen doen verschijnen. Redacteuren zijn de heeren Emmanuel de Bom, V. A. de la Montagne en dr. Willem de Vreese.

De Nederlandsche bibiographie — zoo lezen we in de inleiding — wordt ijveriger en ernstiger dan ooit beoefend. Des te meer treft het gemis van een tijdschrift, waarin grondbeginselen en werkwijzen kunnen worden besproken, en wetenschappelijke onderzoekingen, te gering van omvang om afzonderlijk te worden uitgegeven, een plaats vinden.

Daarbij komt, dat aan de bibliotheconomie uit vroeger en later tijd zoo goed als geen aandacht wordt geschonken, en er de laatste jaren met klem van redenen op werd aangedrongen, dat ook de Nederlandsche handschriftkunde eindelijk een vak van wetenschap zou worden.

Uit die overwegingen is het plan ontstaan en gerijpt, dit Tijdschrift voor Boek- en Bibliotheekwezen uit te geven, om daardoor de beoefening van bibliographie, palaeographie, en biblioiheconomie èn als zelfstandige wetenschappen èn als hulpwetenschappen der Nederlandsche philologie te bevorderen.

We zullen in een volgend nr. op deze uitgave terugkomen.