is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwsblad voor den boekhandel jrg 70, 1903, no 7, 23-01-1903

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

46

NIEUWSBLAD VOOR DÈN ËOËKMaNDËL

' 1/egen i April wordt gevraagd in een uitgebreide Debietzaak een NET JONGMENSCH als AANKOMEND BEDIENDE. Br. fr. onder het Nr. dezer Advertentie aan het Bureau van dit Blad. [308]

Aankomend Bediende

gevraagd, I'. G., tegen voorloopig salaris van ƒ300.— tegen 1 Maart of April, extern, door j. T. SWARTSENBURG, te Gouda. [309J

Een jong Boekh., van nette fam., P. G., 31 jr. oud, geh. doch z. k., zoekt, wegens opheffing zijner zaak, eene hem passende positie. Hij is volkomen op de hoogte van 't vak en goed bekend met administratie en de moderne talen, ook genegen om te reizen. Gunstige referentiën. Br. fr. onder het Nr. dezer Advert. a. h. Bureau v. d. Blad. [310]

BROCHURE.

Men zoekt een UITGEVER voor de uitgave van eene brochure over eene actueele kwestie. Schrijver is bekend persoon. Aanbiedingen onder het Nr. dezer Advertentie a. h. Bureau v. d. Blad. [311]

BOND VAN NEDERLANDSCHE

BOEKVERKOOPERSBED1ENDEN.

Afd. 's-Gravenhage.

Bijeenkomst op Zondag 25 Januari 1903, des voorm. 101/2 uur, in het Zuid-Hollandsch Koffiehuis. Lezing van den Heer Ch. KRIENEN, over KINDERLITTERATUUR [312]

J. P. FOKKENS, Secretaris.

Aangesloten bij het Bestelhuis van den Nederlandschen Boekhandel:

Mam SEiFlDEfi.

Amsterdam. Looiersgracht 47.

Teleqr. adres „Senefelder". Telefoon 108.

[313J

PERIODIEK.

Voor een geheel nieuwe onderneming van bescheiden omvang, jaarlijks terugkeerend en veel succes belovend, zoekt men zich te verstaan met een ondernemend uitgever, liefst in een groote plaats.

Br. fr. onder het Nr. dezer Advertentie aan het Bureau van dit Blad. [314]

H.H. UITGEVEKS.

Copie adreüboek

voor een der grootste steden van ons land te koop aangeboden.

Aan alle eischen, die aan een goed adresboek gesteld worden, kunnende voldoen, kan het 5o°/0 goedkooper dan de bestaande in den handel worden gebracht. Het kan I Juli verschijnen. Br. fr. onder h. Nr. dezer Advert. a. h. Bureau v. d. Blad. [315]

TTlATÜüF

Door bizondere omstandigheden verschijnt de ie afl. van den nieuwen jaargang eenige dagen later dan gewoonlijk.

J. G. BROESE.

Utrecht, 16 Jan. 1903. [3i6j

Portret Dr. Schaepman

naar de ets van Jan Veth, binnen enkele dagen verkrijgbaar

IN LICHTDRUKBRIEFKAART

voorzien van handteekening

1000 stuks ƒ 20.—. 500 stuks / 12.50. 100 » » 275. 50 v>j » 1.50. 25 stuks ter kennismaking 75 ct. Bestellingen s. p. post aan

GEBRS. VAN RIJKOM. Amsterdam, 22 Januari 1903. [317]

Bij D. MIJS, te Tiel, is verschenen:

Overzicht der methode

„_zs="~~ gevolgd, in

„DE MIEUWE RE&ENCIJllSiyS"

door D. VAN PELT. * * * * Prijs gebonden ƒ 1.—. * * 4fr *

LEERBOEK

VAN HET

i» r i* as i: l- 1101: it 11 o 11> i: \.

Cursus voor meergevorderden,

DOOR

L. M. VAN HENGELAAR.

I*rijs gebonden ƒ 2.5©.

Van VAN HENGELAAR werd door mij ook uitgegeven: de BEGINSELEN van het Dubbel-Boekhouden. Men gelieve hieraan bij bestelling te denken. D^F" Beide boeken worden alleen op aanvrage in Commissie gezonden en uitsluitend GEBONDEN geleverd. [318]

DEN GULDEN WINGKEL.

Maandschrift voor de Boekenvrienden in Groot Nederland onder Redactie van f. smit kleine.

Per Jaargang f 0 90, fr. p p. f 1.20, Buitenland f 1.50.

Afzonderlijke nummers f 0.15.

Van dit goedkoope, fraai geïllustreerde Maandblad zijn met weinig moeite nog getallen te plaatsen. Zij die er mede werken willen, gelieven benoodigd aantal gratis-proefnummers en prospectussen aan te vragen.

Tot aan «le verschijning van Mo 3 (15 Maart a.s.) kan ieder zijn premiegetal verbeteren en blijven dn» tot dien datum de volgende aanbieding», voorwaarden geldig:

5 ex. a ƒ 060; io ex. a ƒ0.48; 25 ex. a ƒ0.42; 50 ex. a ƒ 0.36; 75 ex. a ƒ 0.30, 100 ex. a ƒ 0.24 netto.

Exemplaren na 15 Maart a.s. besteld worden uitsluitend genoteerd a ƒ 0.72 netto zonder premiën.

Baarn, 15 Januari 1903. HOLLANOIA DRUKKERIJ

[319] (LOUIS F. SCHUDEL).

L320I ^Hi^^SH^HRHIM