is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwsblad voor den boekhandel jrg 70, 1903, no 15, 20-02-1903

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nieuwsblad voor den boekhandel

97

A D V E R T E N T I Ë N

nerstttaags verscrnjiu. ua mi-mv huovoiuiö van ue

LuMiflige Blotlrt Toor Katholieken,

BEZORGD DOOR DE LEERAREN VAN HET R. K. GYMNASIUM TE TILBURG.

Jaarlijks zullen op ongeregelde tijden 40 vel verschijnen dus 660 bladz. en begraagt de inteekenprijs / 2.40 per jaar. Afzonderlijke nummers zullen verkrijgbaar zijn tegen 10 cents per vel druks.

Prospectus op aanvrage verkrijgbaar.

Inteekening wordt ingewacht tot 1 MAART a.s. t685l

\Ler overname gevraagd: een BOEKHANDEL, van niet te grooten omvang in een gez. hooge streek, Gelderland, Utrecht of het Gooi. Brieven fr ond h. Nr. d. Advert. a. h. Bureau v. d. Blad.

[6741

D oor teleurstelling roept de firma P. C. G. PEEREBOOM, te Breda, nogmaals Sollicitanten op naar de betrekking van BEDIENDE.

Zie Nieuwsblad N° 8. Adv. 358. [675]

J.n eene, in volle werking zijnde drukkerij, in eene provincie-stad, wordt gevraagd een werkzaam JONGMENSCH, met kapitaal, om voor gezamenlijke rekening de zaak voort te zetten en uitlebreiden door er eene uitgeverszaak aan te verbinden. Alleen op ernstige aanbiedingen zal acht geslagen worden. Fr. br. onder het Nr. dezer Advert. aan het Bureau van dit Blad. [676]

TILBURG. DE TILBURGSCHE HANDElSlJKUiiK^Kij.

BEDIENDE

gevraagd P. G., in een uitgebreiden Boek- en Kunsthandel. Ribliographische kennis en kennis van moderne talen vereischten. Salaris naar bekwaamheid. Brieven franco onder het Nr. dezer Advertentie aan het Bureau van dit Blad. [677 j

O- C, VAN DUIJSEN, te zwolle, vraagt met 1 April een [678]

Aankomend Bediende.

l^ïalf Maart gevraagd een

BEDIENDE, P. G.,

extern, op de hoogte van den Boekhandel, accuraat en vlug kunnende werken en bekend met de moderne lalen. Kennis van muziek strekt tot aanbeveling. Aanbiedingen, met opgaaf waar informaties te bekomen zijn en verlangd salaris, onder het Nr. dezer Advertentie aan het Bureau van dit Blad. [679]

mmmim In de voornaamste »INDUSTRIE'Ijfflp PLAATSEN» van Nederland worden SOLIEDE BOEKHANDELAARS gevraagd, die zich met de «Exploitatie» en den »Allécn-^rkoop» van een weldra te verschijnen »TECHNISCH VAKBLAD» willen belasten.

Gegadigden gelieven zich te adresseeren onder het Nr. dezer Advertentie a. h. Bureau v. d. Blad.

[680]

H.ïï. UITGEVERS van Chr. werken, als bladen," scheurkalenders, enz.

Een schrijver heeft nog eemgen tijd disponibel tot het maken van verhalen, schriftbeschouwingen, enz. Bewijzen van tevredenheid voorhanden. Br. fr. onder het Nr. dezer Adv. a/h. Bureau v/d. Blad.

[681]

Ijyen Uitgever-Debitant vraagt zoo spoedig moge¬

lijk een BEDlElNUi., r. <j. z.ij cue reeas meermalen met succes annbiedingsreizen maakten komen het eerst in aanmerking. Aanb , met opgaaf waar werkzaam geweest en verlangd salaris, onder het Nr dezer Advertentie aan het Bureau van dit Blad. [682J

Een GEHUWD PERSOON biedt zich aan als SMOUTZETTER, tevens goed bekend met de degelpers. Br. franco lett. I 4 Boekh. GebrS. Wolff, te Hilversum. Lba3J

Ondergeteekende verzoekt van alle nieuwe Friesclie uitgaven een exemplaar in commissie, per couvert Bestelhuis. L684] 's-Gravenhage. F. J. DE LANGE.

Uitgave van MARTINUS NIJHOFF, te 's-Gravenhage:

CAECiLIMaandblad voor Muziek

Onfter Mactie m Mr. 1 mm u S. TAN MIMEN.

Verschenen n°. 1—5, bevattende bijdragen van Mr. H. VIOTTA, S. VAN MILLIGEN, ANTOON MOLKENBOER, ANT. AVERKAMP, Vf.J. VIOTTA, SASTRO PRAWIRO, Mr. M. G. L. VAN LOGHEM, Mr. J. A. H.Bn.VAN ZUYLEN VAN NYEVELT, e. a.

Prijs per jaargang f7.50, fr. p. p. f8.£0.

Om de exploitatie ook voor den debitant voordeeliger te doen zijn, noteer ik de exemplaren die mij van nu af worden opgegeven, als volgt:

a i Ex. verkoop ƒ 7.50 netto/ 6.— * d. 4 Ex. verkoop/ 30.— netto/21. 6.2» » »i5-— » »n.5o g «-5» » » 37-50 » «25.— c. 3 » » «22.50 > »16.50 *

met dien verstande evenwel, dat zij, die reeds exemplaren ontvingen, bii een nieuwe bestelling direct van de prijsberekening sub b gemeten.

Thans is compleet verschenen:

GESCHIEDENIS VAR DE BOUWSTIJLEN,

door EUGEN GUGEL.

Derde, door den Schrijver geheel herziene en bijgewerkte druk.

Vervolgd met een hoofdstuk over de Geschiedenis der Bouwkunst gedurende de laatste twintig jaren, door J. H. W. LELIMAN. Met llOO in den tekst en op 44 afzonderlijke platen gedrnkte figuren. Gebonden in half lederen band. — Prijs f 20.—.

per

Aan het werk is toegevoegd eene reeks van afbeeldingen m autotyp.e van de meest kenmerkende bouwwerken uit onderscheiden tijdperken en landen, die als typen van verschillende bouwstijlen in de opvolgende perioden der bouwk:un* 6»»»^ *t z.jn, waardoor de waarde van het handboek verhoogd en de verkoopbaarhetd zeer bevorderd wordt.

Met het inbinden der exemplaren kan ik mij niet belasten, maar onopengesnedea exemplaren in afleveringen worden voor gebonden exemplaren geru.ld tegen berekening van den band en het binden.

Het werk wordt verder alleen gebonden geleverd.

Daar het te groot en te zwaar is om het ia Commissie te zenden, stel ik eene uitvoerige PROEF-AFLEVERING, uit eenige bladen en een paar platen samengesteld, in matig getal, alsmede PROSPECTUSSEN, besch.kbaar voor hen, die er mede willen

W" ARNHEM.^1"" tC Vragen' gouda QüSt.