is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwsblad voor den boekhandel jrg 70, 1903, no 23, 20-03-1903

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

140

Van Groningen naar Zuidlaren en Paterswolde. Geïllustreerde gids voor tochten naar en door Helpman, Haren, Harendermolen, De Punt, NoordMid- en Zuidlaren, Vries, Eelde en Paterswolde. Met 8 platen en 1 groote wandelkaart. Groningen, G. A. Evers. 8°. [18x11 J. (IV, 45 blz.). Gecart ƒ-.35

Vertellingen voor het volk. Verzameld door F. Domela Nievwenhuis. Gorinchem, P. M. Wink. 8°.'[225 x 145] (156 en 2 blz.). ƒ -.50

Vervolg-afleveringen van boeken en tijdschriften. Bosch N. Jzn, A. ten: De electrotechnische school.

Met ongev. 500 figuren tusschen den tekst. Afl.

23. Amsterdam, Van Mantgem & De Does.

Gr. 8°. [285 x I9]. (Blz. 353—368). Per afl. ƒ -.25 Brink, Dr. Jan ten: Geschiedenis der Noord-

Nederlandsche letteren in de XlXe eeuw...

Grootendeels herzien door den auteur, verder

bezorgd en bijgewerkt door Taco H. de Beer.

Afl. 17. Rotterdam, D. Bolle. 8°. [23x155]. (Dl.

II: blz. 289- 336). Per afl. f -.20

Fruin, Robert: Verspreide geschriften. Met aan-

teeken.ingen enz. uitgegeven door dr. P. J. Blok,

dr. P. L. Muller en mr. S. Muller Fz. Afl. 39.

's-Gravenhage, Martinus Nijhoff. 8°. [25x165].

Dl. VII: blz. 321—400). Per afl. ƒ-.60

Gezondheid, De, in huis. Natuurgeneeskundige

raadgever voor het gezin in gezonde en zieke

dagen. Geïllustreerd. Afl. 10. Almelo, W. Hilarius

Wzn. Gr. 8°. [255x17]. (Blz. 289—320).

Per afl. ƒ -.30

Graef, zie: Beyer en Graef.

Kepper, C. L.: Nederland en zijne bewoners. Afl. 10. Doesburg, J. C. van Schenk Brill. Gr. 8°. [28xi95|. (Blz. 297-328, m. afb.). Per afl. ƒ-.55

Kerner von Marilaun, A.: Het leven der planten. Voor Nederland bewerkt door dr. Vitus Bruinsma. Met ongev. 500 afbeeldingen naar de natuur geteekend. Afl. 10. Zutphen, Schillemans & Van Belkum. Gr. 8°. [265xi85J. (Dl. II: blz. 481-512).

Per afl. ƒ -.30

Krauth, Theodor, en Franz Sales Meyer: Burgerlijke bouwkunde. Kappen, daken en verdere timmerwerken, constructie en decoratie. Naar het hoogduitsch. Voor Nederland bewerkt door F. Lz. Berghuis. 2e, vermeerderde en herziene druk door G. A. Scholten. Afl. 12. Leiden, A. W. Sijthoft. Gr. 40. [31x235]. (Blz. 325-364, m. fig.). Per afl. ƒ-.50

Kuiper, J.: Geschiedenis van het godsdienstig en kerkelijk leven van het Nederlandsche volk. (100 v. C.-1903)... 2e, herziene druk. Afl. 40. Nijkerk, G. F. Callenbach. 8°. [25x18]. (Blz. 625—640, m. afb.). Per afl. / -.10

Meyer, Franz Sales, zie: Krauth, Theodor, en Franz Sales Meyer.

Raad van State. Afdeeling voor de geschillen van bestuur. Dl. XLII. (Vel 61—65). 's-Gravenhage, Boekhandel vrhn. Gebr. Belinfante. 8°. j 25 X I55]. (Blz. 961—1040). Per vel / -.25

Sievert, Hermann : Lesrboek voor den horlogemaker. Met aanhangsel: teekenonderricht voor horlogemakers. Met 75 houtsnee-figuren en 5 uitslaande platen. Vrij bewerkt... door A. Veringa. 2e, nieuw bewerkte uitgave. Afl. 2. Bolsward, K. Falkena Bz. 8°. [22 X I45]- (Blz- 9—24). Per afl. / -.25

Ulfers, S.: Dagboek. Voor eiken dag des jaars een bijbelsche gedachte. Afl. 7. Rotterdam, D. Bolle. 8°. [22x16]. (Blz. 193—224). Per afl. ƒ7.15

Vliegen, W. H.: De dageraad der volksbevrijding. Met 50 portretten. Afl. 21 en 22. Amsterdam, S. L. van Looy. Gr. 8°. [255x19]. (Blz. 321-352).

Per afl. ƒ-.125

Vos, M. de: Leerboek der lagere geodesie. Met een groot aantal figuren in den tekst. Afl. 3. Groningen, J. B. Wolters. 8°. [25x17]. (Blz. 161—240). Per afl. ƒ 1.25

Inteekenlijst

op: Nicolaas Beets, Stichtelijke uren. Nieuwe druk. Volksuitgave. Amsterdam-Pretoria, Boekhandel vrhn. Höveker & Wormser.

M a g a z ij n-c atalogus.

G. F. Callenbach, Nijkerk. Zondagsschooluitgaven, voorjaar 1903. 8°. (16 blz., m. 2 pltn.).

Scheltema & Holkema's Boekhandel, Amsterdam.

12. Boeken over kunst en kunstnijverheid. 8°. (85 en 7 blz.).

Proefaflevering.

Beets, Nicolaas: Stichtelijke uren. Nieuwe druk. Volksuitgave. Amsterdam-Pretoria, Boekhandel vrhn. Höveker & Wormser. 8°. [20x14]. (Blz. 1-32).

B oekverkooping. P. Beyer, Groningen. 30 Maart, 1—6 April, 8—9 April 1903. Bibliotheken van H. M. Lauman Wassenaar e. a. Godgeleerdheid. Oude letteren. Rechtsgeleerdheid. Geschiedenis. Taal- en letterkunde. Geneeskunde. Natuur- en wiskunde. Schoone kunsten. Atlassen en kaarten. Muziek. Platen en portretten. Catalogus. 8°. (II, 166 blz.; 6455 nrs.).

Nieuwste uitgaven in het Buitenland.

ITALIË.

Chiapelli, A.: Nuove pagine sul cristianesimo antico.

Firenze, Succ. Le Monnier. 8°. 5 1. Ferrari, G.: II problema etico. Vol. I, 1. Roma,

Societa edit. Dante Alighieri. 160. 5 1. Luigi Amedeo di Savoia, duca degli Abruzzi, U.

Cagni e B. Cavalli-Molinelli: Osservazioni scien-

tifiche eseguite durante la spedizione polare di

S. A. R. Luigi Amedeo di Savoia. Milano, U.

Hoepli. 8°. 25 1. Marchesi, G. B.: Romanzieri e romanzi italiani del

settecento. Bergamo, Instituto italiano d'arti

grafiche edit. 8°. 7 1. 50 c. Marchi, A. de: II culto privato di Roma antica.

II. Milano, U. Hoepli. 8°. 8 1. Morelli, G.: Vittorio Emanuele II dai documenti

di sua vita e morte. Milano, Libr. editr. nazio-

nale. 8°. 10 1. Petrocchi, P.: Dizionario universale della lingua

italiana. Milano, Frat. Treves. 8°. 2 vol. 25 1. Segrè, C.: Studi Petrarcheschi. Firenze, Succ. Le

Monnier. ï6°. 3 1.

BERICHTEN EN MEDEDEELINGEN, INGEZONDEN STUKKEN.

A. B. J. Arentsen.

Gisteren, den 19 <=n, herdacht de heer A. B. J. Arentsen zijn 25-jarige werkzaamheid bij de firma Schillemans & Van Belkum te Zutphen. De patroons en het gezamenlijk personeel hebben hierin beiderzijds aanleiding gevonden, den jubilaris op 't duidelijkst en 't hartelijkst te bewijzen, hoe hoog zijne medewerking, zijne toewijding aan de belangen der zaak door allen wordt gewaardeerd.

De vergadering in «De Pool».

Wien of waaraan te wijten, dat omtrent niemand 'sheeren Eiseudrath's roepstem heeft willen volgen ? Wie of wat is de aanleiding, dat — uitgezonderd de heeren Adriaanse en Vermeer — niet één der vertegenwoordigers van den boekhandel te Amsterdam gisteren in «De Pool» is komen luisteren naar de «daadzaken», welke de heer Eisendrath er zou «inleiden» ?

We gelooven, zijn overtuigd: de schuldige is hij-zelf.Gezwegen van den lapsuslinguae,(onze vriend houdt wel van 'n woord latijn): tot eene openbare bijeenkomst uittenoodigen »en confiance», is de oproep daartoe, zooals de heer E. dien heeft gesteld, een fout, of, om 'smans eigen woorden te gebruiken, «juridiek en ethisch beslist ongemotiveerd».

Wanneeer men behoort tot de «kleine luyden» en iets gedaan wil krijgen van de «grooten», dan, we weten het bij ervaring, moet men niet de borst opzetten van »hier ben ik», maar kalm en bescheiden een pas vooruit treden en — verzoeken, door klem van redenen aandringen op overweging, op bewilliging.

Dit is niet geschied. Gisteren, in »De Pool», mocht het, wegens de ontstentenis der belanghebbenden, ons niet gelukken ook maar eenigermate

te schatten het getal der verdrukten voor wie de heer E. Bz. strijdt. Zoowaar, hij weet het zelf niet. Een feit is: ze hebben allen hem in den steek gelaten. Indien alsnog de «geachte spreker» wat hij had willen zeggen, beknopt, zakelijk stelle op schrift, en dit zende aan Commissarissen van het Bestelhuis, in den vorm van een adres, onderteekend door zooveel mogelijk belanghebbenden bij eene wijziging van den maatregel voor Amsterdam, ter gunste van de »kleine luyden», dan, houden we voor zeker, zal hij aanstonds worden gehoord.

Bij den uitgever S. L. van Looy (Amsterdam) ligt ter perse een nieuw werk van den dichter C. S. Ade ma van Scheltema, getiteld «Levende steden» (Londen, Dusseldorf, Amsterdam). Het eerste stuk, »Londen% zal binnenkort verschijnen.

Antonio Fogazzaro.

In zijn vaderland is Antonio Fogazzaro tegenwoordig de meest geliefde dichter en romanschrijver; in den vreemde echter heeft zijn landsman Gabriele d'Annunzio meer naam.

Fogazzaro werd geboren te Vicenza, in 1842. Voor de rechtsgeleerde practijk bestemd, studeerde hij te Turino, maar van de hier verkregen doctorskap heeft hij nooit gebruik gemaakt. Als knaap voelde hij zich reeds tot de letterkunde aangetrokken. Verschillende gedichten van zijn hand verschenen er gedurende het tijdvak 1860— 1870 in dagbladen; doch ze zijn daaruit nimmer verzameld of herdrukt.

Zijn eerste als boek gepubliceerde werk, een versnovelle, «Miranda», dateert van 1874, (10e druk : 1900), en het onmiddellijk volgende was een bundel poëzie, onder den titel »Valsolda» verschenen, (4e druk: 1897), ook opgenomen in de uitgelezen gedichten van Fogazzaro (»Poesie scelte». 1898).

Zijn eerste roman sMalombra» (1880), die in 20 jaren 16 malen herdrukt is, schijnt in ons land minder bekend dan de daarop volgende «Daniele Cartis» (1885), welke in Italië al 21 drukken heeft doorloopen, en te onzent ook vertaald geworden is (Utr. 1891).

Een psychologische roman »I1 mistero del poeta» deed Fogazzaro in 1888 uitgaan (21e druk: 1900). Het meest gelezen, zoowel in den vreemde als in het vaderland van den schrijver, zijn de twee romans »I1 piccolo mondo antico» (»Het wereldje van vroeger») en »I1 piccolo mondo moderno» (»Het wereldje van thans»). De een, in 1896 verschenen, werd reeds 35 malen herdrukt, de ander sedert 1900 al 12 maal. Het Nieuws v. d. D. gaf, als feuilleton, eene vertaling van den eersten, onder den min juisten titel »In kleinen kring» en het boek «Tweestrijd» (uitg. Honig 1902) is eene vertaling van den tweeden.

Behalve deze romans heeft Fogazzaro vele uitmuntende kleine novellen geschreven, welke in de bundels sFedele ed altri racconti» (1887) en »Racconti brevi» (1894) verzameld zijn. Een band met filosofische en esthetische studiën heeft in 1899 onder den titel «Ascensioni romane» het licht gezien.

Vragenbus.

Antwoord zal gaarne aan het Bureau van dit Blad in ontvangst worden genomen.

Wie kan mededeelen, welke vereeniging heeft gepubliceerd eene lijst van tuiniers en eigenaars van buitenplaatsen en villa's in Nederland, of wie is daarvan de uitgever?

N. D.

Wie is fabrikant of grossier van bordpapieren doozen ter verzending van postpakketten enz.

N. B.