is toegevoegd aan je favorieten.

Nieuwsblad voor den boekhandel jrg 70, 1903, no 33, 24-04-1903

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

197

stelde ontwerp van «bepalingen omtrent loon en arbeidsdu ur van het personeel der boek- en courantdrukkerijen te 's-Gravenhage en Scheveningen».

Deze regeling, welke door de afd.'s-Gravenhage van den Nederl. Drukkersbond is goedgekeurd, treedt met 1 Mei van dit jaar in werking. Door tusschenkomst der Kamer zal eene permanente commissie worden ingesteld, bestaande uit hoofden van inrichtingen, te kiezen door de afd. 's-Gravenhage van den «Ned. Drukkersbond», 't zij ui haar midden of daarbuiten, en uit een gelijk aantal gezellen, te kiezen door de typografische vereenigingen daar ter stede, aan welke commissie het toezicht op de richtige naleving der regeling wordt opgedragen en die van hare bevindingen geregeld aan de Kamer van arbeid verslag zal hebben uit te brengen.

Een post scriptam. — ïZiek Rusland» is de titel van een paar lezenswaardige opstellen, welke, in de laatste dagen, het Algem. Hbl. heeft gepubliceerd. Echter stuitten onze oogen daar op een post scriptum, dat we met eene terechtwijzing moeten beantwoorden.

Naar ik hoor — verklaart de briefschrijver uit Petersburg — is Dostojewski's Dagboek (begonnen tijdens den Russisch-Turkschen oorlog) nog in het geheel niet vertaald. Maar in het Hollandsch bestaat er tot nu toe zelfs geen enkele (de spatieering is van den auteur) Dostojewski-vertaling, en dit verwondert me. Mij dunkt, waar het publiek

Tsjechow's en Gorki's overspannen bombast zoo gretig leest, en Tolstoj's goed bedoelde, maar tastbaar onlogische latere geschriftjes bij duizenden (}-Red.) worden verkocht, daar moet Dostojewski nduizendvervig proza» — mits goed vertaald — half Holland meesleepen in zijn vlucht. Welk uitgever durft 't aan?

Voor de lezers van dit vakblad mag de mededeeling, dat er ettelijke in 't nederlandsch vertaalde Dostojeswky-romans verschenen zijn, wel overbodig heeten; maar, nu er gelegenheid toe is, willen we even herinneren aan het feit, dat van het viertal vertalingen, indertijd door A. Róssing uitgegeven, drie onder de menigte als 't ware zijn te loor gegaan, doordat diens fonds, toen hij het zaken drijven staakte, niet regelmatig is verkocht geworden. Met «Arme menschen» (1887) en »De onderaardsche geest» (1887) daarom nog eens op te leggen, zou men misschien van nieuws een flink getal lezers kunnen gerieven. Vijftien jaren, zelfs tien jaren geleden was de belangstelling voor Dostojewski blijkbaar niet zoo groot als verwacht werd; immers zijn twee voornaamste werken «Schuld en boete» (Róssing, 1885) en «Uit Siberië» (Van Holkema & Warendorf 1891) ging in de tweede hand over en tot een herdruk is het niet gekomen.

Het auteurschap van «Doortje Vlas» hebben we I in Nbl. n° 32 bij abuis, eigenlijk tegen beter weten in, op rekening van Bram van Dort gesteld.

Doortje's geestelijke vader is Bram van Dam, anders gezegd de heer W. C. T e n g e 1 e r.

Van het jongste werk van Clara Viebig «Wen die Götter lieben» ligt eene vertaling ter perse bij den uitgever P. J. Diehl (Utrecht).

Van J. B. Thacher's boek over Columbus, dat bij de firma G. P. Putnam's Sons (London-NewYork) ter perse ligt, getuigen de uitgevers, dat het zijn zal «the final biography of the great discoverer».

Inhoud van Tijdschriften. Zeitschrift fiir Bücher freunde. VII, 1: H. A. L. Degener, Die John Rylands Memo. rial library in Manchester. — K.urt Holm, Fidus als Iiuchschmuckkiinstlev. — E Ettinger, Das moderne Buctigewerbe in Russland. — Chronik. — lieiblatt.

La Bibliofih'a. IV. 11/12: G. L. Passerini, Pel ritratto di Dante — Marco Besso. A proposito di une versione latina della Divine Commedia. . — GlUSEPPE Fumagalli, Di Demetrio Canevari medico e bibliofilo genovese e delle preziose legature che si ditono a lui appartenute. — Charlks Cérard, Un exemplaire exceptionnel du Dante de lïrescia de 1487. — Kotizie.— Corrispondenza. - Monumenta typographica. (Catalogue de L. S. Olschki).

ADVERTENTIËN

Heden overleed, na een langdurig lijden, mijn geliefde broeder, de Heer

A. S. MEIJER VAN WELEYELD.

Dr. C. H. P. MEIJER, firma Alexander S. Meijer. 's-Gravenhage, 22 April 1903. [l4°4]

Deventer, April 1903.

M. M.

Met deze heb ik de eer U te berichten, dat ik mijne zaak, voor zoover zij de drukkerij en de uitgave der verschillende kalenders betreft, met ingang van 15 dezer, heb overgedragen aan de

DEVENTER BOER- en STEEEDRUKKERIJ,

vroeger firma J. DE LANGE.

U dank zeggende voor het zoo vele jaren genoten vertrouwen, neem ik beleefd de vrijheid U te verzoeken Uwe orders op drukwerk, waarmede U mij tot dusver hebt begunstigd, voortaan aan de Deventer Boek- en Steendrukkerij te willen opdragen.

Met hoogachting,

Uw dienstw. A. TJADEN.

JÉ j*f°~

Mij refereerende aan vorenstaande bekendmaking neem ik de vrijheid mij aan te bevelen voor de levering der kalenders en drukwerken, die U tot dusver bij den heer A. Tjaden hebt besteld.

Van eene nette, vlugge afwerking van het drukwerk, zoowel als van billijke, concurreerende prijzen kunt U verzekerd zijn.

Hoogachtend,

Uw dienstw. Deventer Boek- en Steendrukkerij

M. N. PEEREBOOM [l4o;J Directeur.

Kleden is mijn Kantoor verplaatst naar

PRINSENGRACHT 267

tusschen Leliegracht en Westermarkt.

Geopend van 9-6 uur 's Zaterdags ..

[1406] J. C. AUF DER HEIDE S. H. D-

BLIKMAN & SARTORIUS'

AANBIEDING AGENDA'S 1904.

Onze aanbiedingscirculaires met ingesloten bestelkaarten zijn verzonden. Wij verzoeken u vriendelijk ons vóór i Mei uwe bestellingen te doen toekomen, aangezien na dien datum de aanbiedings-voorwaarde vervalt. [i4°7l

„De Cïeme^iitegfi«is'%

TIJDSCHRIFT GEWIJD AAN DE BEHANDELING VAN PRACTISCHE VRAAGSTUKKEN OP HET GEBIED DER GEMEENTE-HUISHOUDING.

Uitgave der Naaml. Vennootschap tot exploitatie van „De Gemeentegids". Directeur-Uitgever : A. DE JAGER, te Groningen.

Het eerste nummer van dit tijdschrift verschijnt einde dezer maand of begin Mei. Exploitatieveld: Gemeentebesturen, Raadsleden, Leden van prov. Staten.

Abonnement per jaar f 5.2©. JTetto f 4.2©.

Eerste aanbrengpremie / 0.50. Proefnummers worden slechts op aanvrage verstrekt. Advertentiën worden nu reeds aangenomen. Prijs 1 —5 regels ƒ 1.25. Abonnementstarief verkrijgbaar. [1408]