is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwsblad voor den boekhandel jrg 70, 1903, no 34, 28-04-1903

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

205

ATTENTIE..

Wij hebben te Amsterdam drie adressen: (

1. Abrahamson & Van Straaten,

Kalverstraat 120, (debiet- en uitgeverszaak).

2. T. A. V. E. N. U.'s Boekhandel,

Le'ldschestraat 103, (debiet-zaak).

3. T. A. V. E. N. U.'s Boekhandel,

Heeiengracht 517, (debiet-zaak).

Daar bovenstaande drie zaken, ieder hun eigen administratie hebben, worden H.H. UITGEVERS, IMPORTEURS, GROSSIERS, enz., beleefd verzocht voor ieder een afzonderlijk hoofd in de boeken te bestemmen en bij adresseering aan T.A.V.E.N.U.'s BOEKHANDEL duidelijk te vermelden:

Leldaclieatr. »<>3 of Heerengr. At7.

Op de aanvragen staat steeds het adres vermeld. ABRAHAMSON & VAN STRAATEN.

Amsterdam, April 1903. ['47>]

Firma A. J. BRONSWIJK, te Oostburg, vraagt bij verschijning in commissie: van ROMANS (geen herdr.) 1 ex. en van BROCHURES, ook op godsd. gebied, 2 exempl. Op 't adres vermelden •Pak van Maandag». L'472j

H.H. UITGEVERS.

Ondergeteekende verzoekt ten spoedigste toezending van het door hem bestelde. Gaarne ruime toezending van commissiegoed, winkelbilj. fondscat. enz. Mijn adres is nu SctoouteiHdraat So. 5.

Utrecht. 11473] N. F. TH. POHLE.

O ulergeteektnde vraagt, met 't oog op zijne verhuizing naar de Amslelslraat (vlak bij Ned. Bank en Postkantoor) toezending van winkelbiljetten enz. Met een étalage-raam van 3 meter breed en diepe uitstalkast, is een ruime gelegen heid voor doelmatig uitstallen. Leeuwarden. [1474] G. AMS1NG.

C3iïderstaande boeken, alle nieuw, worden aangeboden met 60% van den part. prijs:

Kokkie Djawa, Mevrouw in de keuken / 0.90, geb. ƒ 1.40; Drijver, Mooi leven ƒ 1.50; Polak, Leven van merkw. en schadel. insecten / 1.90; Henri Borel, Laatste incarnatie ƒ 2.20; ld., Levenshonger / 1.50; Valk-Heijsdijk', De vegetarische keuken ƒ0.90; Rienkiewicz, Hania / 1.25; Steengracht, De berg der pagoden / 1.90; Mevrouw De la Rey, Mijne omzwervingen ƒ 1.25; Witte, Bennekom's omstreken / 0.80; Reyneke v. Stuwe De Heer v. de State, 2 dln. / 3.25; L. Beneke, Lawn Tennis ƒ 0.40: Schoevers, Fransche, Eng. en Duitsche tolk a 25 ets.; M. Wagenvoort, Een overwinning ƒ 2.90; Utrecht, Zeist, Driebergen 25 ets.; Wattel,Burgerl. recht voor iedereen ƒ.?,—> ld. geb / 250; F. Hulleman, Scheiding f 2.25; Sigurd, Een vrouwenleven / 2.75; Leven van W. van Zuijlen / 0.60; Esmarch's ie hulp bij plotselinge ongelukken ƒ 0.60; Arntzenius, Artsen en patiënten ƒ 1.25; Schonenberger, Sexueele gezondheidsleer / 1.90; Donar, Brieven van een oud officier aan zijn zoon ƒ 1.50; De Boeren op St. Helena ƒ0.90; Trom, Kamergymnastiek ƒ 0.90; Brusse, Godsdienst i. de Zandstraat ƒ0.25; Woordenlijst van aardrijksk. namen in Nederland ƒ 0.90; B. Viljoen, Herinneringen Anglo Boerenoorlog ƒ 2.50; J. van den Oude, Liter, interludien, te en 2e bdl a ƒ 3.90; Dr. W. van Everdingen, De oorlog in Zuid-Afrika ƒ 1.90; Lieftinck, Voor iederen dag ƒ 1.90; Wagner, Ons tehuis ƒ 1.60; W. E. V. Verzen ƒ 1.75; Smissaert-Boogaart, Vrouwen-silhouetten ƒ 2.50. — Brieven fr. onder het Nr. dezei Advertentie aan het Bureau van dit Blad. [1475]

Gevraagde Boeken. 1

Voor leden 10 ets. per regel, voor n i e t - 1 e d e n o ct». per regel, bij vooruitbetaling te voldoen in aartoe verkrijgbaar gestelde bons.

570 Van der Wulp, Diptera Neerlandica.

571 Van Kol, Uit onze koloniën. Geb. Jacq. v.Cleel. 1

572 Schimmel, Voll. romant. werken. Geb.

573 Schröder, Handl. receptuur, ed. Woltcrs.

574 Kuipers, Gefll. wrdnbk., afl. 2, 3, 4, 5, 6.

575 Frenssen, Jörn Uhl.

576 Revue de Paris, ie jrg. (1894). Kok, Z.volle.

577 Van Dale,Gr.wrdnbk.d.Ned.taal,3e of 4e dr.Gcb.

578 Bettany, Godsdiensten d. wereld. In afl.

579 Heimburg, Strijdende harten.

580 Bungener, Drie preeken onder Lodewijk XIV.

581 Van Kol, Uit onze koloniën. 1582 Frenssen, Jörn Uhl.

[583 Potgieter, Het noorden, ie druk. 2 dln. [584 Frenssen, Jürn Uhl. Ned. vert. Ing. 1585 Snouck Hurgronje, De Atjèhers. [586 Ebers,Warda.-Id.Homosum.-Id.KleaenIrene.Id. De keizer - ld. Serapis-Id.Nijlbruid.AlIeGeb

1587 Wetenschappelijke Bladen, 1902. Net. ex.

1588 Zola, Werken, ed. Cohen, 28 dln.,

1589 Hildebrand, Camera obscura, 22e dr. 2 ex.

1590 Vlerk, Reisontm. Polsbroekerwoud, ie dr. 1841.

1591 Nedeil. adelsboek, ed. Van Stockum.

1592 Den Hertog, Ned. spraakk., dl. II en III.

1593 Lutgers, Gezichten 's*Gravenh. en Leiden.

1594 Sven Lange, Daden des harten.) Van Nooten,

1595 Bettany, Godsd. In afl. of geb.) Schoonh.

Aangeboden Boeken.

Voor leden 10 cis. per regel, voor n i e t - 1 e d e n 20 ets. per regel, bij vooruitbetaling te voldoen in daartoe verkrijgbaar gestelde b o 11 s.

76 P. van HafT, Piet v.Hoven.Ih afl.M.35%.Borgesius

77 Van Kol, Uit onze koloniën. Met. 45%. In afl. in dln. en geb.

78 Rogge v. d. Meulen, De 19e eeuw. Geb. N. 50%.

79 Dickens, Werken, m. lot. Geb. M. 5°°/o' bdn. 15°/o-

80 V. d. Loo, Om leven en vrijheid. M. 6o°/0-

81 A. Dreyfus, Vijf jaar van mijn leven. M. 60%

82 Stowe, Negerhut, ed. Cohen, 70 grav. netto ƒ-.45'

G evraagd, onder het Nr. dezer Advertentie:

Quac<, Socialisten, geb.; Goekoop, Hilda vai Suylenburg; Van Deyssel, Opstellen I en II : Dickens. Werken. Kplt. l'476]

H.

PRAKKK, te Nijmegen, vraagt present-exx van Schoolboeken L. O. voor hoofd van school in ludie, en aanbieding

Winkler Prins, Gelll. encycl,, voll. editie, 1 ol meer ex. [M77]

De eigenaar v:in een sinds hing bestaande, kleine, doch goed ingerichte solide Handels- en Courant drukkerij (gaskracht), in welvarende provinciestad, wenscht zich te veislaan met een solied uitgever, ons daarvoor geregeld de uitgaven te drukken .f voor gezamenlijke rekening een en anüer uit te geven.

Veel eigen en vlijtige krachten staan hem ten dienste voor exploitatie enz. Br. IV. onder het Nr. dezer Adv. aan het Bureau van dit Blad. f1478]

CH. LORILLEUX&CIE. Nederl. fabriek van drukinkten, Parijs.

Zwarte drukinkt Gekleurde drukinkt voorCourant, y^*TT^^^s. v00r Plakkaat> Boek-en Smout- / ^f-X'/ï 'isC^en Smoutwerk, werk in alle (k-^^mj£f*'-\ V°j?tr^(f1"^

gens prijs- j| ^jg&l^ï^L»E Droog ei courant en ttl r<aiJ^sj^^^MÊ m Vernis, ii in Vaten en y^fBfflBBBMjBipli^ grooteen kleiBussen voor- >ê33|jSi8Bw^ neB likker handen. Leve- ^ï^«*§5^ steeds voorring franco huis. ..IntfcT handen. Emball.

Emball. vrij. ^^j-éSf' franco huis. [1479] Hoofd-Depöt en Agentuur voor Nederl. en KoloniüD

Warmoesstraat 155, bij P. VAN DIJK, Amsterdam.

e STOO AIBOEKDRUKKER1J van

GEBROEDERS JUTEN,

TE BERGEN OP ZOOM,

uitstekend ingericht voor Heercn Uitgevers. Levering in korten tijd. Uitstekend werk. IUustratiedruk.

Groote Lettervoorraad.

Concurreerende prijzen Betaling bij overeenkomst. [i48°l

steeds voor

t,.nJrn Emball.

franco huis. [1479]

[.481]

[•-482]

ttJEBRS. VAST K 1.1 KOM.

AMSTERDAM.

Inrichting voor de vervaardiging van

BRIEFKAARTEN

in artistieken lichtdruk. Monsters en prijsopgave na aanvraag.

Albums met stadsgi zichten enz. [1483