is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwsblad voor den boekhandel jrg 70, 1903, no 38, 12-05-1903

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

22ï

NIEUWSBLAD

VOOR DEN BOEKHANDEL

Het boek voor het Zomer-Saisoen.

DUIZENDEN EN DUIZENDEN EXEMPLAREN werden in éen jaar van dit boek in Duitschland verkocht!

UIT DE TRIOMFSTEEG

DOOR

RICCARDA HUCH,

bewerkt door Mevr. ANNA NEYS—EKKER, schrijfster van „Afgoden", „Peronne" enz.

Priis InOenaaid ƒ

J In Prachtband „ S.&O

»Dit is een merkwaardig, geheel buitengemeen boek, vol vreemde schoonheid. Het richt zich op voor den lezer, met een eisch en een belofte tegelijk: de eisch is aandachtige ernst en een denken dat de gedachte van de schrijfster tegemoet komt halverweg; en de belofte een zeer-hooge en rijke vreugde, een weelde van aandoeningen en overvloedige schoonheid. Ken stijl als kristal zoo klaar, zuiver en scherpgeslepen, houdt als een kostbare kelk kostbaren wijn, tot aan den rand toe vol, dien gedachten-rijkdom in». Nieuwe Sotterd. Courant.

Bovenstaand boek verschijnt midden Juni.

Een fraaie stempelband wordt gereed gemaakt bij den heer ELIAS VAN BOMMEL.

De bovenstaande bespreking van de Nieuwe Rott. Courant is slechts een greep uit een bespreking in dat blad, die 8 feuilleton-kolommen vult. Bij aanbieding worden orders geboekt voor i Juni a s. Conditiën 10% extra, 4/3V2, 7/6, 15/12 enz. Zalt-jBommel. tl623l H. J. TAN I>E ^AllDE «V Co.

Lettergieterij „Amsterdam"

voorheen N. TETTERODE

Bilderdijksfraaf 163-165, Amsterdam

vTelegram-Adres: LETTERGIETERIJ Telephoon No. 315 (Intercommunaal) ^

[1624]

BEDIENDE

gevraagd te Amsterdam. Salaris ƒ400—. Bekend met de moderne talen. Brieven fr. onder het Nr. dezer Advert. a. h. Bureau v. d. Blad. [1617]

G. VORMER, 's-Gravenhage, zoekt een AANKOMEND BEDIENDE. Kennis der moderne talen gewenscht. Salaris f 300. —. In diensttreding liefst direct. [1618]

BOND VAN NEDERLANDSCHE

BOEK VERKOOPERS BEDIENDEN.

Afdeeling Utrecht. Algemeene Vergadering op Donderdag 14 Mei 1903 des avonds 10 uur in het lokaal Fislthaler, Oude Gracht.

Bespreking der punten van behandeling voor de a.s. jaarvergadering van den Bond. ['619] Naamens het Bestuur J. VAN DER WILT, Secretaris.

^)ver enkele dagen verschijnen afl. 2/3 van

Mie, Be Nimf e taesHe,

Compleet in 6 afl. a 50 ct. part. 8c druk.

Wij bieden dit thans nog aan met 2o°/0 en 10% extra korting en de premiën 4/3l/2, 7/6, i5/I2> terwijl zij die reeds bij aanbieding bestelden, hun getal kunnen verhoogen.

Bij verschijnen van afl. 4 zijn de aanbiedingsvoorwaarden vervallen, en wordt uitsluitend geleverd met 20°/0 en de premie 13/12.

Zij die met dit boek willen werken en niet in Commissie ontvingen, gelieven ie afl. en prospectussen aan te vragen. [1620] BLANK WAARDT & SCHOONHOVEN.

's-Gravenhage.

■^5 Mei verschijnt:

T. Luitjes, Waarom zijn wij ziek? Hoe kunnen wij

gezond worden? Prijs 35 cent.

Aanbiedingsvoorwaarden geldig tot 30 Mei zijn: 10% extra en de premiën 4/3V3» 7/6, iS/I2i 3°/23 en 50 ex. met S°°lo-

Commissie-exemplaren worden 1 Juni verzonden.

Op dezelfde voorwaarden (banden met 20%) worden aangeboden tot 1 Juni: C. Albert, Vrije Liefde, ing. ƒ 1.50; geb./ 1.90. T. Luitjes, Over de grondprincipen van Christendom

en Anarchie als tegenstellingen. / 0.75. T. Luitjes, Theorie en praktijk van Binnenlandsche

kolonisatie, ing. ƒ 1.50; geb. ƒ 2.—. Marie Madeleine, De drie Nachten, ing. ƒ 1.50;

geb. ƒ 1.90.

Dr. Rosch, Chronische Vrouwenziekten tijdens het

Huwelijk, ƒ 0.15 H. D. Thoreau, Walden met een voorwoord van

Dr. Fred. van Eeden, ing. ƒ 2.50; geb. ƒ 3.25. [1621] De Uitgever

bussum, 12 Mei 1903. GRENTZEBACH.

lieden verscheen:

BRIEVEN OVER OPVOEDING

door

J. KLEEFSTRA,

Directeur der brinioschool te Hilersum. Prijs f 0.40. Bij inteekening:

6 brieven per jaar f 2.25.

Uitgave van J. REDDINGIUS, te hilversum. Gewone condities. Op aanvrage op zicht. [1622]

Mr. J. N. VAN HALL,

DICHTERS VAN DEZEN TIJD.

De vijfde druk gaat ter perse. Exemplaren van den vierden druk, gedurende de maand Mei in ons bezit komende, worden in ruil aangenomen, mits zij, zoowel ingenaaid als gebonden, volkomen als nieuw geleverd kunnen worden. [1625]

Amsterdam. P. N. VAN KAMPEN & ZN.

Nieuwe Plattegrond VAN ARNHEM.

Bewerkt door P. KOLPA. o Prijs f l.SO. o

Tot 1 Juni kan men weer tegen aanb.-voorw. (10% extra en premie 4/372, 7/6, 15/12, enz.) bestellen.

ARNHEM. [1626] S. HIJMAN Jz.