is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwsblad voor den boekhandel jrg 70, 1903, no 42, 26-05-1903

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

252

NÏÊÜWSËLAÖ VOOR DÉN ÈOÈKtïANÖËL

ten jare 1839 ln Duitschland 874 boekhandelaars, welk getal in 1861 gestegen was tot 1538, in 1871 tot 2354, in 1881 tot 3543, in 1891 tot 4650 en in 1901 tot 5520, aldus ongeveer elke twintig jaren eene verdubbeling.

Velen onder dezen zijn niet alleen geen boekhandelaren, maar zelfs hun gevaarlijkste concurrenten, . want, om koopers te lokken, maken zij niet altijd van even oirbare middelen gebruik. Zoo zegenrijk als de ontwikkelde, zaakkundige boekhandelaar kan werken, zoo schadelijk werken zulken parasieten. Het boek op zicht zenden brengt niet veel voordeel aan en kan dus wel gemist worden. Belanghebbenden ontvangen toch van de uitgevers zeiven geregeld aankondiging van de nieuw bij hen verschenen of te verschijnen werken; boven¬

dien worden in de dagbladen alle belangrijke nieuwigheden door deskundigen spoedig en zaakrijk besproken. Daardoor is het mogelijk, dat men tot op de kleinste plaatsen goed op de hoogte blijft en iedereen zich die werken kan uitzoeken welke hij noodig heeft. Eindelijk nog komen door de snelle en gemakkelijke middelen van vervoer personen uit kleinere plaatsen meermalen in de steden waar zij zich bij een bezoek aan de groote magazijnen kunnen overtuigen, welke boeken er al zoo nieuw verschenen zijn.

Nog een ander middel om op de hoogte te blijven zal gevonden worden in de allengs ook in Duitschland meer en meer inheemsch wordende openbare bibliotheken en volksleeszalen. Men behoeft niet bang te zijn dat de gelegenheid hier

geboden om met allerlei nieuwe werken kennis te maken, den verkoop zal schaden. Integendeel, wanneer men in deze inrichtingen met een goed boek kennis maakt, zal de lust om het te bezitten of om het bij voorkomende gelegenheden ten geschenke te geven, sterker worden.

Wanneer met al het hier genoemde rekening werd gehouden door alle belanghebbenden in de boek-industrie, zouden, volgens 'sheeren Paulen's meening, de omzet vermeerderd en de onkosten verminderd worden, wat een gunstigen invloed zou oefenen op den prijs. Hierdoor zullen niet alleen de koopers maar ook de schrijvers en de uitgevers gebaat worden en moet ook de werkelijk goede boekhandel er wel bij varen. Sic!

ADVERTENTIËN.

DEBIETZAAK

in een der academiesteden te koop aangeboden, met vaste clientèle. Omzet 10 a 11000 gulden.

Brieven franco onder het Nr. dezer Advertentie aan het Bureau van dit Blad. [1787]

Bediende gevraagd.

In ,,»E NEDERLARIDSCHE BOEKHANDEL"', te Antwerpen, kan een BEDIENDE geplaatst werden, die op de hoogte is met winkeldebiet en administratie. Bekendheid met moderne talen, vooral met fransen, vereischte.

Ook is er plaatsing voor een VOLONTAIK. Brieven te richten aan den Directeur [1788] L. H. SMEDING.

Aan een JONGMENSCH van artistieken aanleg wordt gelegenheid aangeboden tot opleiding als ILLUSTRATOR. (Intern). Br. fr. onder het Nr. dezer Adv. aan het Bureau van dit Blad. [1789]

SCHEVENINGEN.

Een actief JONGMENSCH, goed bekend met de moderne talen, gewoon met een beschaafd publiek om te gaan en zelfstandig op te treden, flink verkooper, kan gedurende de zomermaanden geplaatst worden in een Kunsthandel, annex Boekhandel, tegen salaris en provisie.

Br. met volledige inlichtingen onder het Nr. dezer Adv. aan het Bureau van dit Blad. [1790]

3 Aankomend Bediende |

» GEVRAAGD, in een uitgebreiden boekb. L£

M te Amsterdam. Niet onbekend met de W

2 moderne talen. Aanvankelijk salaris f 400. Ff

M Brieven franco onder het Nr. dezer Ad- £

2 vertentie aan het Bureau van dit Blad. W

Bij J. M. W. WAANDERS, Zwolle, is plaatsing voor een Aankomend Boekbinder, ongehuwd, extern. Aanbieding met de noodige inlichting voor informatie en verlangd loon liefst spoedig.

[17921

G . J. SLOTHOUWER, te Amersfoort, vraagt zoo spoedig mogelijk een [1793] LEERLING, P. G., extern.

In een stad in Overijssel wordt gevraagd een

in hoofdzaak voor Winkeldebiet. Hij moet tevens goed vertrouwd zijn met Administratie, terwijl een net handschrift en accuratesse tot eischen worden gesteld. Het Salaris bedraagt aanvankelijk ƒ 500.—, met vooruitzicht op verhooging. [I794]

Brieven, met volledige inlichtingen, ouderdom, tegenwoordige positie enz., zende men onder het Nr. dezer Advertentie aan het Bureau van dit Blad

Zooeven verscheen de

DERDE DREK van

„De Leeuw van Modderspruit" i

door ;

f -.75 ING IN PRACHTBAND f 1 25. <

Een flink dik boekdeel met prachtige platen! <

De DERDE druk van deze uitgave overtreft de vorige drukken zeer verre J

wat de fraaiheid van uiterlijk betreft. J

Het succes van dit boek is enorm! Eén der meest populaire werken van <

dezen tijd! 4

W.B. H.H CONFRATERS, die nog niet werden bezocht door mijn vertegenwoordiger <

eten Heer C. Brouwer, gelieven in hun eigen belang de noodige aandacht te schenken J aan de voordeelige aanbieding, die hij ook van dit boek bij zich heeft.

's-Gravenhage. [l795] J. N. VOORHOEVE. 3

U*A4AUU1ua^.ai ............................ 4

ordt gevraagd, tegen i Aug. of vroeger, een flink BEDIENDE, extern, P. G. Bekendheid met mod. talen vereischte. Aanvankelijk salaris f 500.—. Brieven fr. onder het Nr. dezer Advert. aan het Bureau van dit Blad. [1796]

HöVEKER & WORMSER, Kalverstraat 154, te Amsterdam, vragen, tegen goed salaris, een BEDIENDE, P. G., extern, die de moderne talen gemakkelijk spreekt, gewend is met net publiek om te gaan en zelfstandig te werken. Zich schriftelijk te melden met opgave van tegenwoordige betrekking. [1797]

Een JONGMENSCH, (zoon van een der oudste firma's) zoekt plaatsing voorloopig als

VOLONTAIR

m een Boek- of Kunsthandel. Liefst in Den Haag. Br. onder het Nr. d. Adv. a. h. Bur. v. d. Blad. [1798]

Binnenkort verschijnt:

Gedenkboek bij het Gouden Jubileum van het Nederl. Jongelingsverbond.

Prijs / 1.50.

Inteekenlijsten staan op aanvrage ter beschikking.

B. VAN DER LAND. ' Amsterdam, 25 Mei 1903. [1799]

GIDS voor ASSEN

en OMSTREKEN,

met 3 kaarten en 8 plaatjes. 8e drnk. Pr,js 35 cent

100/0 extra en de p~

Uitgave L. HANSMA, Assen.

nW pB' Ru"exemPlaren van Gidsen van andere plaatsen worden ingewacht. [1800]